Przetargi.pl
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP31/A/16/2014

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Wybickiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8570902 , fax. 59 8570901
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o.
  ul. Wybickiego 30 30
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 59 8570902, fax. 59 8570901
  REGON: 22200769700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów obłożeniowych ZP31/A/16/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów obłożeniowych w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW (Formularz asortymentowo-cenowy). 2. Zamawiający wymaga by obłożenie posiadało prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta dwukrotnie przylepna pozwalająca na wklejenie do dokumentacji pacjenta, w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, oznaczenie CE z numerem firmy notyfikującej, seria, data ważności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411166
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiastko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach