Przetargi.pl
Dostawa urządzeń mobilnych będących niezbędnym elementem realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3472411 , fax. 058 3471006
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  ul. Gabriela Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3472411, fax. 058 3471006
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.task.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń mobilnych będących niezbędnym elementem realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android, będących niezbędnym elementem realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji. Projekt przewiduje m.in. wsparcie urządzeń mobilnych przez wdrożone Platformy, w tym projektowanie, implementację i wsparcie wytwarzania aplikacji mobilnych. W tym celu niezbędne jest zakupienie reprezentatywnego zestawu urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) wraz z odpowiednim oprogramowaniem, co pozwoli na realizację założonych celów. Zgodnie ze studium wykonalności Projektu planowany jest zakup urządzeń mobilnych z trzema najpopularniejszymi systemami operacyjnymi. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez niezależną firmę Gartner po 3 kwartale 2013 r. trzema najpopularniejszymi systemami operacyjnymi ze względu na sprzedaż urządzeń mobilnych są: Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows Phone/8. Analizując analogiczne badania rynku w poprzednich kwartałach można zaobserwować znaczący wzrost udziału w rynku wymienionych systemów operacyjnych. Bazując na niezależnych badaniach Zamawiający zaplanował zakup urządzeń pracujących z ww. systemami operacyjnymi. W celu świadczenia usług doradczych i przeprowadzenia rozwoju platform w Projekcie niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą systemu iOS oraz systemu Windows Phone zostały zakupione w uprzednio prowadzonych postępowaniach. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ. Warunki realizacji określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ Zgodnie z opisem Zamawiający planuje zakup urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnych Android. Ze względu na dwuletni okres realizacji Projektu, a następnie co najmniej pięcioletni okres trwałości, niezbędny jest zakup urządzeń z najnowszymi wersjami ww. systemów operacyjnych, co pozwoli utworzonemu Centrum Doskonałości na bycie konkurencyjnym w obszarze świadczenia wsparcia przy wytwarzaniu aplikacji mobilnych. Przedmiotem zamówienia są urządzenia o różnej wydajności i możliwościach prezentacji tj. różnych rozmiarach ekranów (smartfony, tablety) oraz o różnych możliwościach przetwarzania danych - różna wydajność sprzętowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302132007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach