Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora - etap II

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3954860 , fax. 052 3954811
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 052 3954860, fax. 052 3954811
  REGON: 09235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czersk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinka drogi Mylof - Zapora - etap II. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Przebudowa nawierzchni drogi. - roboty przygotowawcze, - roboty drogowe, - podbudowy, - nawierzchnie - bez warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, - elementy ulic (krawężniki), - roboty inne (m.in. regulacja studzienek, wykonanie zjazdów, wykonanie zabruków), - ustawienie oznakowania drogi (znaki 3 szt. A-7, 2 szt. D-1). 2. UWAGA!!! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres (np. przetarg nie obejmuje wykonania budowy chodników i ułożenia warstwy ścieralnej). Należy wycenić prace zgodnie z załączonym przedmiarem robót i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamienne dylatacji podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych w zamian za ułożenie geosiatki z włókien szklanych. 4. Wykonawca po skończonych pracach uporządkuje teren budowy. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg. 6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 (decyduje DATA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp kserokopię dokumentu wadium należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć u Pani Wioletty Rostankowskiej - pełnomocnika burmistrza ds. zamówień publicznych - pok. nr 52 albo oryginał złożyć wraz z ofertą, ale w oddzielnej kopercie. 7. W przypadku gwarancji (poręczeń) z ich treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Przypadki, w których Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego: 10.1. odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 10.2. niewniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 10.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czersk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach