Przetargi.pl
świadczenie usług promocji działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. poprzez dyscyplinę sportu piłkę ręczną Sygn. akt 30/PN/2014

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3260100, 3221576 , fax. 058 3221576
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
  ul. Jabłoniowa 55 55
  80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3260100, 3221576, fax. 058 3221576
  REGON: 19004288000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług promocji działalności prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. poprzez dyscyplinę sportu piłkę ręczną Sygn. akt 30/PN/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług promocji działalności prowadzonej przez Zamawiającego poprzez dyscyplinę sportu - piłkę ręczną. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zut.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach