Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych zawiązanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 - IV etap - AR/272-11/15

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4809400 , fax. 91 4809575
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1/2 1/2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809400, fax. 91 4809575
  REGON: 00014512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych zawiązanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 - IV etap - AR/272-11/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku dydaktycznego nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 - etap IV, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem zamówienia są w szczególności: Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; Wykonanie i montaż stolarki okiennej zewnętrznej; Wykonanie i montaż ścianek mobilnych; Ułożenie okładzin podłóg z płytek; Montaż wykładzin dywanowych; Montaż wykładzin pcv; Montaż opraw oświetleniowych. Powyższe prace stanowią kontynuację prac już zleconych w ramach wcześniejszych przetargów. W ramach już zleconych prac wykonywane są sufity podwieszane rastrowe, tynki, prace malarskie, łazienki i pomieszczenia sanitarne, instalacja przeciwpożarowa, warstwy posadzek i podłóg, również częściowo instalacja elektryczna w zakresie: montażu rozdzielnic oraz tablic piętrowych wraz z wyposażeniem i montażem osprzętu elektrycznego oraz wymiana okien. W ocenie Zamawiającego, z uwagi na zakres jak i warunki prowadzenia prac, do właściwej oceny specyfiki realizacji robót niezbędna jest wizja lokalna. Uwaga: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. Szczegółowy zakres prac został wskazany pomocniczo w Przedmiarach Robót (Zał. nr 13-1 - 13-2). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Zakres Robót (zał. nr 10 do SIWZ) Projekty Wykonawcze (zał. nr 11-1 - 11-2 do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 12-1 - 12-2 do SIWZ), Przedmiary Robót - pomocniczo (zał. nr 13-1 - 13-2 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że podczas prac w budynku prowadzone będą inne prace budowlane, wykonywane przez różnych wykonawców, w ramach różnych przetargów na roboty budowlane. Prace te obejmują m.in. wymianę okien, modernizację łazienek i pomieszczeń sanitarnych, wykonanie sufitów podwieszanych, tynków, prac malarskich. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac zostaną podjęte odpowiednie działania. 4. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu (szczególnie zalecaną z uwagi na remontowy charakter robót oraz wykonywane obecnie prace budowalne). Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem w/w wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 22.07.2015 r. godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AR/272-11/15 na Wykonanie robót budowlanych bud. dydaktycznego nr 1 przy ul. Willowej 2 - Etap IV 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach