Przetargi.pl
Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej nr 1183Z Białowąs-Sulikowo wraz z dojazdami

Powiat Szczecinecki ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 37 292 00 , fax. +48 94 37 292 56
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Szczecinecki
  ul. 28 Lutego 16 16
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 37 292 00, fax. +48 94 37 292 56
  REGON: 33092097700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007391 w ciągu drogi powiatowej nr 1183Z Białowąs-Sulikowo wraz z dojazdami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych. Po wykonaniu nowego przepustu stary przepust z dwóch rur żelbetonowych o średnicy 800 mm zostanie zlikwidowany poprzez wypełnienie rur betonem i zasypaniem rowu dopływowego. Przebudowa przepustu:rozebranie istniejącej nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z warstwami podbudowy oraz warstwami nasypu drogowego;budowa przepustu poprzez wykonanie fundamentu gruntowego i montażu stalowej konstrukcji przepustu;wykonanie nowego nasypu wraz z warstwami podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji kruszywa 0 - 31,5 mm;wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;wykonanie umocnienia skarp nasypu nad przepustem poprzez ułożenie skarpy brukową kostką betonową;wykonanie zabezpieczeń brzegów cieku wodnego poprzez wykonanie umocnienia kiszką faszynową;odtworzenia nawierzchni drogowej jezdni z mieszanki bitumicznej oraz wykonanie poszerzenia jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;odtworzenie przyległych terenów zieleni poprzez wykonanie plantowania terenu i wykonanie obsiania trawą na warstwie humusu. Wykonanie dróg dojazdowych na odcinkach dróg powiatowych:nr 1183Z Białowąs-Sulikowo, na odc. o dł. 365 m (oraz nawierzchnia nad przepustem i dojazdach) ;nr 1276Z k. jez. Damskiego w kier. Gwiazdowa, na odc. o dł. 571 m;nr 1275Z Dyminek, na odc. o dł. 265 m;nr 1284Z Kucharowo, na odc. o dł. 113 m;nr 1286Z Jelenino-Mosina odc. od torów w kier. Mosiny, na odc. o dł. 660 m;nr 1285Z Ciemino-Łączno, na odc. o dł. 165 m;nr 1280Z Silnowo-Uniemino dwa odcinki (150 i 130 m);nr 1283Z Obrąb- Juchowo, na odc. o dł. 356 m;nr 1284Z Kądzielnia - Juchowo, na odc. o dł. 321 m;nr 1266Z Nowy Chwalim-Chwalimki, na odc. o dł. 163 m;nr 1253Z odc. droga kraj. nr 25-Sępólno Małe, na odc. o dł. 660 m;nr 1258Z Grzmiąca-Krosino, na odc. o dł. 325 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach