Przetargi.pl
Dostawa różnego nowego i poleasingowego sprzętu komputerowego wraz z licencjami dla SPWSZ w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 90 21 , fax. 91 813 9079
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Arkońska 4 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 90 21, fax. 91 813 9079
  REGON: 00029027400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego nowego i poleasingowego sprzętu komputerowego wraz z licencjami dla SPWSZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa różnego nowego i poleasingowego sprzętu komputerowego wraz z licencjami dla SPWSZ w Szczecinie - 2 zadania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 1.1 oraz 1.2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Dla zadania nr 1: 1.1. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 27.07.2015r. do godz. 9:00 w wysokości: 5.000,00 PLN 1.2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 1.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w PKO BP S.A., nr rachunku 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025, z dopiskiem na przelewie: Wadium do postępowania NZ/220/62/2015 - zadanie 1 1.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 1.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 1.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 1.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa ustawa PZP. 2. Dla zadania nr 2: 2.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach