Przetargi.pl
Wydzielenie szybu windowego z montażem dźwigu w budynku Przychodni Kolejowej Nr 6 oraz rozbiórka garaży i budynku gospodarczego na terenie WOMP-ZCLiP przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ogłasza przetarg

 • Adres: 70-347 Szczecin, ul. Boleslawa Śmiałego 33
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4349123 , fax. 91 4845967
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
  ul. Boleslawa Śmiałego 33 33
  70-347 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4349123, fax. 91 4845967
  REGON: 00064639200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydzielenie szybu windowego z montażem dźwigu w budynku Przychodni Kolejowej Nr 6 oraz rozbiórka garaży i budynku gospodarczego na terenie WOMP-ZCLiP przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wydzielenie szybu windowego z montażem dźwigu w budynku Przychodni Kolejowej Nr 6 oraz rozbiórka garaży i budynku gospodarczego na terenie WOMP-ZCLiP przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim, w tym: Etap 1 obejmuje - Wydzielenie szybu windowego z montażem dźwigu, naprawa schodów wejścia głównego, wykonanie głównej rozdzielnicy budynku, wymiana części dachu, wentylacja czterech pomieszczeń, przeniesienie centrali telefonicznej w budynku Przychodni Kolejowej Nr 6. Etap 2 obejmuje - Rozbiórka garaży i budynku gospodarczego, rozbiórka i wykonanie nowego ogrodzenia, rozbiórka i wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie WOMP-ZCLiP przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają: Etap 1 zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa pn.: Wydzielenie szybu windowego w budynku Przychodni Kolejowej Nr 6, przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim- wykonana przez Pracownię Projektową ARKADA z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 5/2, 70-350 Szczecin; W skład dokumentacji projektowej wchodzi: Projekt budowlany - architektura wraz z opisem technicznym branży konstrukcyjnej, Projekt budowlany - instalacji sanitarnych, Projekt budowlany - instalacji elektrycznych, Informacja dotycząca planu zakresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 2) Dokumentacja projektowa pn.: Przebudowa i remont budynku Przychodni kolejowej Nr 6 budynku gospodarczego i garaży przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim - wykonana przez Pracownię Projektową ARKADA z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 5/2, 70-350 Szczecin; W skład dokumentacji projektowej wchodzi: Projekt budowlany - instalacji elektrycznych. 3) Dokumentacja Techniczna pn.: Inwentaryzacja przewodów kominowych, wraz z podłączeniami kominowymi 2015 rok WOMP-ZCLiP Przychodnia Kolejowa Nr 6, ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim - wykonana przez Zakład Kominiarski Marek Biniek, ul. Niepodległości 52, 73-110 Stargard Szczeciński. 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót(zwana dalej STWiOR) - stanowiąca załącznik do specyfikacji - dalej zwana STWiOR, tj.: STWiOR - część ogólna, STWiOR - roboty rozbiórkowe, STWiOR - część budowlana, STWiOR - część sanitarna - instalacje wodno-kanalizacyjne, STWiOR - część sanitarna - instalacja c.o., STWiOR - instalacje elektryczne, 5) Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji (wspólny dla etapu 1 i etapu 2 zamówienia). Etap 2 zamówienia: 1) Dokumentacja projektowa pn.: Inwentaryzacja i projekt rozbiórki budynku magazynu i garaży usytuowanych na terenie Przychodni kolejowej Nr 6 przy ul. Adama Mickiewicza 18 w Stargardzie Szczecińskim wykonana przez wykonana przez Pracownię Projektową ARKADA, z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 5/2, 70-350 Szczecin; 2) Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji (wspólny dla etapu 1 i etapu 2 zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin (Czas) wykonania zamówienia w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wompszczecin.bip.eur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach