Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka, Sitno, Jelenino oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Marcelin i Gwda Wielka

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Pilska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3743294 , fax. 94 3742008
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  ul. Pilska 3 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3743294, fax. 94 3742008
  REGON: 33092090800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka, Sitno, Jelenino oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Marcelin i Gwda Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka, Sitno, Jelenino oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Marcelin i Gwda Wielka. Granice opracowania określono na załącznikach graficznych tj: załączniku Nr 4A, 4B, 4C, 4D i 4E do SIWZ, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 10 do SIWZ. Sieci kanalizacyjne należy projektować możliwie w jak największym zakresie w pasach drogowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach