Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 6 części

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 33
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71 , fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
  Al. Bohaterów Warszawy 33 33
  70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71, fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
  REGON: 01751157500115
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych z podziałem na 6 części: Część 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Dzwonowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Część 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Część 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Część 4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 23 na odcinku Suchlica - Sarbinowo oraz w miejscowości Cychry w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Część 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 26 na odcinku Golenice - Myślibórz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Część 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 na odcinku Chwarszczany - Sarbinowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100). Część 2 - 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Część 3 - 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100). Część 4 - 1500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100). Część 5 - 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 00/100). Część 6 - 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach