Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł

Gmina Wierzchowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-530 Wierzchowo, ul. Długa 29
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3618327 , fax. 94 3618487
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchowo
  ul. Długa 29 29
  78-530 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3618327, fax. 94 3618487
  REGON: 33092059300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Wierzchowo kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). Gmina Wierzchowo przeznaczy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach