Przetargi.pl
Udzielenie Szpitalowi w Szczecinku Sp. z o.o. długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości w kwocie 1 360 000 PLN netto

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 38
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3726720, 3726721 , fax. 094 3726729, 3730886
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 38 38
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3726720, 3726721, fax. 094 3726729, 3730886
  REGON: 32052419000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Szpitalowi w Szczecinku Sp. z o.o. długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości w kwocie 1 360 000 PLN netto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla Szpitala w Szczecinku Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zakup nieruchomości z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 1. Kwota kredytu: 1.360.000,00 zł netto, udział własny wynosi 340 000 zł (wniesiony) 2. Okres kredytowania: 10 lat (od postawienia pierwszych środków do dyspozycji Zamawiającego). 3. Spłata kredytu będzie następowała miesięcznie w równych ratach malejących począwszy od miesiąca następującego po podpisaniu umowy. Płatności dokonywane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4. Termin postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego - następny dzień po podpisaniu umowy i ustanowienia zabezpieczenia kredytu. 5. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365 dni) 6. Zamawiający zastrzega maksymalnie łączny 12 miesięczny okres karencji spłaty kredytu. 7. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą potrzebą Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu. 8. Koszty obsługi kredytu stanowią: a/ prowizja przygotowawcza b/ oprocentowanie kredytu Prowizja będzie płatna jednorazowo i nie będzie wliczona w kredyt. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane na podstawie stawki bazowej powiększonej o marżę wykonawcy (nie zmienna przez cały okres trwania umowy). Stawka bazowa jest ustalana na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR, dla depozytów 1-miesięcznych, ogłaszaną w dniu 28-go lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą jeżeli w danym dniu nie ma notowania, i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od 1 następnego miesiąca. Marża wykonawcy jest stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu: wydawania zaświadczeń, opinii, wycen oraz operatów, opinii, aneksów, za wcześniejszą spłatę kredytu, ubezpieczeń. 10. Oferta stanowić będzie promesę udzielenia kredytu. 11. Brak cross-sellu; a w szczególności: zamawiający nie będzie zobligowany do założenia konta z określonymi wpływami, ubezpieczenia nieruchomości u ubezpieczyciela wyznaczonego przez bank. Zamawiający ubezpieczać będzie nieruchomość we własnym zakresie. 12. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, oraz zabezpieczeń Zamawiający załączy stosowne dokumenty tj.: Zaświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec ZUS i US Sprawozdania finansowe za rok 2014 r. oraz 2015 r. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2016 r. Prognozę finansową na lata 2016-2026 Operat szacunkowy nieruchomości Wypis w z rejestru gruntów Akt notarialny z dnia 04.07.2016r. 13. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie. - weksel własny in blanco; - hipoteka na nieruchomości zamawiającego; - przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na rzecz Banku; Dopuszcza się cesję z wierzytelności. 14. Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, po uprzednim powiadomieniu Banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni, o zamiarze dokonania takiej spłaty. 15. Aktualne opinie dotyczące spłaty zobowiązań kredytowych jak i leasingowych przedstawione zostaną przed podpisaniem umowy kredytowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.szczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach