Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, Plac Wolności 16-17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3120901 , fax. 94 3120911
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie
  Plac Wolności 16-17 16-17
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3120901, fax. 94 3120911
  REGON: 33092083100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-bialogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Przedmiotowy kredyt dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2016. Przewidywane koszty zadania inwestycyjnego wynoszą 3 405 986,34 zł. Wysokość kredytu: 2 336 500,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Możliwość podpisania umowy i złożenia wszelkich dokumentów w siedzibie Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-bialogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach