Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Urząd Miejski w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8103051 , fax. 059 8103340
 • Data zamieszczenia: 2016-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sławnie
  ul. M. C. Skłodowskiej 9 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8103051, fax. 059 8103340
  REGON: 00052636300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.slawno.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV) 66 11 30 00-5 Usługi udzielania kredytu. 3. Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu jest uchwała nr XX/114/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż określona w przedmiocie zamówienia oraz zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych spowodowanej wykorzystaniem niższej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Bank kredytujący nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. 5. Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej SIWZ), w tym: 1) dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, 2) uruchomienie kredytu następować będzie w transzach wg poniższego terminarza: a) 30.06.2016 r. kwota: 500.000,00 zł b) 31.08.2016 r. kwota: 1.000.000,00 zł c) 30.09.2016 r. kwota: 700.000,00 zł d) 30.11.2016 r. kwota: 300.000,00 zł na konto zamawiającego w BS w Sławnie nr 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010, 3) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w cyklu miesięcznym od kwoty aktualnego zadłużenia i spłacane w kwartalnych ratach, 4) karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania do dnia 28.11.2020 r., 5) Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu zgodnie z następującym harmonogramem: I rata 29.11.2020 r. - 250.000,00 zł II rata 29.11.2021 r. - 250.000,00 zł III rata 29.11.2022 r. - 250.000,00 zł IV rata 29.11.2023 r. - 250.000,00 zł V rata 28.11.2024 r. - 250.000,00 zł VI rata 27.11.2025 r. - 250.000,00 zł VII rata 29.11.2026 r. - 250.000,00 zł VIII rata 28.11.2027 r. - 250.000,00 zł IX rata 29.11.2028 r. - 250.000,00 zł X rata 30.11.2029 r. - 250.000,00 zł 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, odnośnie terminów, liczby i wysokości rat kredytowych. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 3-dniowego terminu powiadomienia Banku o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części. 9. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 11. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni. 12. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, uznaje się, iż termin ten został zachowany, jeżeli wpłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 13. Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu, w ratach kwartalnych do 10 dnia po kwartale na podstawie wystawionych i dostarczonych przez bank w nieprzekra-czalnym terminie do 7 dni po kwartale not obciążeniowych lub wyciągów bankowych. 14. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu. 15. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ. 16. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły Wibor 1 M z dnia 25.04.2016 r. - o wartości 1,56 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Prowizja za udzielenie kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.slawno.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach