Przetargi.pl
Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016r

Powiat Szczecinecki ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutego 16
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 37 292 00 , fax. +48 94 37 292 56
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Szczecinecki
  ul. 28 Lutego 16 16
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 37 292 00, fax. +48 94 37 292 56
  REGON: 33092097700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Powiatu Szczecineckiego w kwocie 1.300.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2016r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany inwestycji planowanych do sfinansowania w 2016r. z kredytu, jak i do zmiany kwoty kredytu na poszczególne zadania inwestycyjne - w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę, aby zaciągnięty kredyt był kredytem obrotowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ SPŁATY KREDYTU
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach