Przetargi.pl
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu

Gmina Recz ogłasza przetarg

 • Adres: 73-210 Recz, ul. Ratuszowa 17
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7654461 do 64 , fax. 95 7654461
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Recz
  ul. Ratuszowa 17 17
  73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7654461 do 64, fax. 95 7654461
  REGON: 21096694100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na okres 8 lat, w wysokości 800.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu. 2. Okres wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2016 r. 3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do dnia 30.09.2018 r. 4. Okres spłaty rat kapitałowych wg harmonogramu: LATA DO 30.09. DO 30.11. 2018 100.000 100.000 2019 50.000 50.000 2020 50.000 50.000 2021 50.000 50.000 2022 50.000 50.000 2023 50.000 50.000 2024 50.000 50.000 W powyższej tabeli raty spłaty kredytu ( kapitału) zostały określone przy założeniu, że kredytobiorca (Zamawiający) pociągnie całą kwotę kredytu. W związku z faktem, iż Zamawiający przewiduje, iż kredyt będzie mógł być pociągnięty w mniejszej kwocie niż kwota udzielonego kredytu, to raty spłaty kredytu podane w tabeli zostaną skorygowane przed rozpoczęciem spłaty. 5. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego z dniem zawarcia umowy, w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, zgodnie z pisemnymi dyspozycjami Zamawiającego, kredyt będzie wypłacony Zamawiającemu nie później niż w terminie 1 dzień od złożenia elektronicznie wniosku. 6. Nie przewiduje się rozliczania uruchomionego kredytu dokumentami (fakturami, rachunkami). 7. Wykonawca, poza oprocentowaniem ( WIBOR 3M + marża) nie będzie pobierał dodatkowych opłat, prowizji i odsetek w związku z postawieniem do dyspozycji kredytu oraz jego spłatą. 8. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych kosztów, w dowolnym terminie i bez zgody Wykonawcy. 10. Odsetki naliczane zgodnie z rzeczywistym kalendarzem od wykorzystanego kredytu, płatne w miesięcznych okresach obrachunkowych do 30- go każdego miesiąca, w miesiącu lutym płatne będą do 28-go. 11. Oprocentowanie kredytu jest ustalane na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy. Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3M do naliczania oprocentowania kredytu na podstawie stawki WIBOR 3M notowany według notowań NBP z ostatniego miesiąca poprzedzającego datę spłaty raty odsetkowej, ustalony w taki sposób WIBOR 3M będzie obowiązywał przez cały okres będący podstawą naliczenia miesięcznej raty odsetkowej. WIBOR 3M będący podstawą do naliczenia rat odsetkowych będzie ustalany w okresach miesięcznych, odrębnie dla każdego okresu spłaty rat odsetkowych. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego spłatę rat kredytu do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR przez NBP. 12. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego za pomocą którego będzie następowała spłata rat kredytu. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego co do roszczeń Banku wynikających z umowy kredytowej. 15. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie. 16. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach