Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2000000 zł

Gmina Postomino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 810 85 93 , fax. 0-59 810 85 84
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Postomino
  Postomino 30 30
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 810 85 93, fax. 0-59 810 85 84
  REGON: 77097989000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2000000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). 2. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV) 66 11 30 00-5 Usługi udzielania kredytu. 3. Podstawą prawną zaciągnięcia kredytu jest uchwała Rady Gminy Postomino nr XIX/195/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia. Minimalny poziom wykorzystania kredytu 1.000.000,00 zł. 5.W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu poniżej wielkości zamówienia, okres spłaty kredytu ulegnie skróceniu. Nie przewiduje się sporządzenia nowego harmonogramu spłat rat kredytu. 6.Zamawiający oczekuje na oferty spełniające wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym: 1)dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, 2)uruchomienie kredytu następować będzie w transzach na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce Oddział Postomino nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010. O uruchomieniu poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemna dyspozycją z 3 dniowym wyprzedzeniem, 3)karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 29.06.2017 r., 4)Zamawiający rozpocznie spłatę kredytu poczynając od 30.06.2017 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z następującym harmonogramem: Rok 2017:30.06.2017 r.-200.000 zł, Rok 2018: 30.06.2018 r.-200.000 zł, Rok 2019: 30.06.2019 r.-150.000 zł, 31.12.2019 r.-150.000 zł, Rok 2020: 30.06.2020 r.-150.000 zł, 31.12.2020 r.-150.000 zł, Rok 2021: 31.03.2021 r.-125.000 zł, 30.06.2021 r.-125.000 zł, 30.09.2021 r.-125.000 zł, 31.12.2021 r.-125.000 zł, Rok 2022: 31.03.2022 r.-125.000 zł, 30.06.2022 r.-125.000 zł, 30.09.2022 r.-125.000 zł, 31.12.2022 r.-125.000 zł. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez pobierania opłat i prowizji przez Wykonawcę. 8.Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9.Na koszt całkowity kredytu składa się suma: oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 1M oraz marży Wykonawcy. Marża Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania. 10.Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu. 11.Marża Wykonawcy będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca , począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, a kończąc 31.12.2022 r. 12.W przypadku płatności rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie płatności. 13.Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 14. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty (naliczenia odsetek) oraz do umowy należy stosować kalendarz rzeczywisty. 15.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmowana będzie zmienna stopa oprocentowania wg formuły WIBOR 1M z dnia 21.06.2016 -1,64 %. 16.Do obliczenia kosztu kredytu przyjmuje się, że wypłata nastąpi jednorazowo w dniu 01.12.2016 r. 17. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 18. Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin kredytowania Wykonawcy i wiązał Zamawiającego w części niesprzecznej z niniejszym SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5.Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu - należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą). 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: miejsce podpisania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.postomino.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach