Przetargi.pl
Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł

Gmina Ińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 73-140 Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 5623025 , fax. 091 5623063
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ińsko
  ul. Boh. Warszawy 38 38
  73-140 Ińsko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 5623025, fax. 091 5623063
  REGON: 81168564500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.insko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie dla Gminy Ińsko kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. 1.2. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu konsolidacyjnego długoterminowego: 1) Przedmiotowy kredyt konsolidacyjny długoterminowy wpłynie na rachunek bankowy Gminy, która dokona bezpośrednio spłat dotychczasowego zadłużenia Gminy Ińsko w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2) Kredyt konsolidacyjny długoterminowy jest operacją bilansową na długu Gminy Ińsko polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie, Banku Spółdzielczym w Goleniowie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. na jeden korzystniejszy dla Gminy rozłożony w czasie. 3) Bank kredytujący udzieli przedmiotowego kredytu konsolidacyjnego długoterminowego oraz dokona wpłaty kredytu na konto Gminy Ińsko, która dokona spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w: 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 58.333,24 2. Bank Gospodarstwa Krajowego 51.330,60 3. Bank Gospodarstwa Krajowego 125.713,51 4. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 273.956,92 5. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 391.920,00 6. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 423.456,64 7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 161.904,00 8. Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski - POŻYCZKA 363.000,00 9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 119.728,56 10. Bank Spółdzielczy 137.500,00 4) raty kapitałowe kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.101.843 zł będą płatne w terminach: rok 2017 - 148 421 zł - 2 raty po 74 210,50 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2018 - 153 422 zł - 4 raty po 38 355,50 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2019 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2020 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2021 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2022 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału, rok 2023 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2024 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2025 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2026 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2027 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2028 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2029 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. rok 2030 - 150 000 zł - 4 raty po 37 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału. 5) Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż do dnia 11 lipca 2016 roku. 6) Kredyt konsolidacyjny długoterminowy zostanie udzielony z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. 7) Planowany okres kredytowania - do dnia 31 grudnia 2030 roku. 8) Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia o wysokości odsetek przez Bank kredytujący. 9) Spłata odsetek naliczonych za poszczególne miesiące płatna do 10 każdego miesiąca po zakończonym miesiącu począwszy od 10.01.2017 roku. 10) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 11) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty, a nie do końca trwania umowy. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat, prowizji i ewentualnych kar. 13) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie WIBOR 1M + m, gdzie m jest stałą marżą banku (niezmienną w okresie obowiązywania umowy) 14) Do sporządzenia oferty przetargowej Oferent w formularzu oferty ujmuje wartość średniej stawki WIBOR 1M z dnia 24 czerwca 2016 roku (tj.1,64%) 15) Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat prowizji. 16) Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego długoterminowego będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. 17) Rozliczenia pomiędzy Bankiem a Gminą będą prowadzone w PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.insko.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach