Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3212780, 3212309 , fax. (091) 321 59 95
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świnoujścia
  ul. Wojska Polskiego 1/5 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3212780, 3212309, fax. (091) 321 59 95
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej dla realizacji zadania pn.: Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków oraz wykonywanie czynności nadzoru autorskiego podczas realizacji tego zadania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 2.1. do SIWZ p.n. Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 126 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca: przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujścia, nr rachunku: 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187, z dopiskiem: WADIUM W POSTĘPOWANIU NR WIM.271.1.37.2016 Datą wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek jw. jest data uznania wskazanego rachunku. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.swinoujscie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach