Przetargi.pl
Opracowanie projektów budowlanych

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 75-815 Koszalin, ul. Połczyńska 24
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3409106, 3409107 , fax. 094 3409196
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Połczyńska 24 24
  75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3409106, 3409107, fax. 094 3409196
  REGON: 00015394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZBM.KOSZALIN.IBIP.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych w oparciu o audyty energetyczne budynków, w podziale na 2 części, z których: Część 1 obejmuje: 1. opracowanie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, uzyskanie zaleceń konserwatorskich (w przypadku konieczności) docieplenia wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynków wielorodzinnych położonych w Koszalinie: 1.1 przy ul. Legnickiej 17, 1.2. przy ul. Szpitalnej 8, 1.3. przy ul. Szpitalnej 10, 1.4. przy ul. Walerego Wróblewskiego 4-6, 1.5. przy ul. Walerego Wróblewskiego 10. 2. opracowanie projektów budowlanych przebudowy lokali mieszkalnych w celu utworzenia samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem projektów budowlanych, projektów instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, uzyskanie warunków technicznych od właściwych gestorów mediów, opracowanie opinii kominiarskich wraz z inwentaryzacją, opracowanie kosztorysów inwestorskich (budowlanych, wod-kan, gaz, elektrycznych), opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budynków wielorodzinnych położonych w Koszalinie: 2.1. przy ul. Legnickiej 17 - przebudowa 5 lokali, 2.2. przy ul. Walerego Wróblewskiego 4-6 - przebudowa 7 lokali, 2.3. przy ul. Walerego Wróblewskiego 10 - przebudowa 4 lokali. 3. opracowanie projektów budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Koszalinie: 3.1 przy ul. Legnickiej 17, 3.2. przy ul. Szpitalnej 8, 3.3. przy ul. Szpitalnej 10, 3.4. przy ul. Walerego Wróblewskiego 4-6, 3.5. przy ul. Walerego Wróblewskiego 10. Część nr 2 obejmuje: 1. opracowanie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, uzyskanie zaleceń konserwatorskich (w przypadku konieczności) docieplenia wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynków wielorodzinnych położonych w Koszalinie: 1.1 przy ul. Młyńskiej 82-84, 1.2. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-oficyny. 2. opracowanie projektów budowlanych przebudowy lokali mieszkalnych w celu utworzenia samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wraz z opracowaniem projektów budowlanych, projektów instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, uzyskanie warunków technicznych od właściwych gestorów mediów, opracowanie opinii kominiarskich wraz z inwentaryzacją, opracowanie kosztorysów inwestorskich (budowlanych, wod-kan, gaz, elektrycznych), opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budynków wielorodzinnych położonych w Koszalinie: 2.1. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25-przebudowa 2 lokali, 2.2. przy ul. Batalionów Chłopskich 10 - przebudowa 6 lokali. 3. opracowanie projektów budowy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Koszalinie: 3.1 przy ul. Młyńskiej 82-84, 3.2. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25, 3.3. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 3.4. przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 - oficyny, 3.5. przy ul. Batalionów Chłopskich 10. II. Wymagania co do formy i zakresu dokumentacji projektowej - dla każdej z części: 1. Wykonanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z : Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2013, poz. 1129), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r Poz. 462 z późn. zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.) 2. Projekt budowlany musi odpowiadać formą i zakresem w/w przepisom i być gotowym do złożenia na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 3. Projektując instalację gazową i/lub ogrzewczą należy zapewnić wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniach łazienek i kuchni w każdym lokalu objętym zakresem projektu. 4. Jednostka projektująca zobowiązana jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów - w szczególności pozyskać warunki przyłączenia do sieci, opinii kominiarskiej do celów projektowych - wraz z inwentaryzacją przewodów kominowych, zaleceń konserwatorskich i.t.p. 5. Projektant zwróci się do Inwestora o wydanie UPOWAŻNIENIA potrzebnego do uzyskania w/w warunków przyłączenia. 6. Projekty budowlane wykonać należy w formie graficznej (5 egzemplarzy) i elektronicznej na płycie CD (2 egzemplarze - jako pliki edytowalne, źródłowe oraz PDF). 7. Kosztorysy inwestorskie wykonać należy w formie graficznej (2 egzemplarze) i elektronicznej na płycie CD (2 egzemplarze - jako pliki edytowalne, źródłowe oraz PDF). 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w formie graficznej (2 egzemplarze) i elektronicznej na nośniku CD (2 egzemplarze - jako pliki edytowalne, źródłowe oraz PDF). 9. Opracowanie winna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalności: branża budowlana: architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej branża sanitarna: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych branża elektryczna: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 11. Wykonawca winien na bieżąco ustalać/uzgadniać z Zamawiającym zawarte w projekcie rozwiązania i rozwiązywać napotkane niejasności - np. uzgadniać z Zamawiającym potrzebę projektowanie lub jej brak, wymiany instalacji w lokalach posiadających instalację w dobrym stanie technicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zbm.koszalin.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach