Przetargi.pl
Wykonanie wielobranż. projektów budowlano-wykonawczych.CZĘŚĆ I-Wykonanie wielobranż. projektu budowl.-wyk. dla zadania pn: budowa dwóch budynków socjalnych z niezbędną infrastr. wraz z zagosp. terenu z placem zabaw, miejsc parkingowych i oświetl. na działce nr 657 oraz odcinka drogi dojazdowej w m. PIEŃKOWO. CZĘŚĆ II-Wykonanie wielobranż. projektu budowl.-wyk. dla zadania pn: budowa budynku komunalnego z niezbędną infrastr. i zagosp. terenu, placem zabaw, miejscami parkingowymi oraz oświetl. na działce nr 50/6 i 533/16 wraz z mapą do celów projekt. w m. Pieńkowo

Gmina Postomino ogłasza przetarg

 • Adres: 76-113 Postomino, Postomino 30
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 810 85 93 , fax. 0-59 810 85 84
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Postomino
  Postomino 30 30
  76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-59 810 85 93, fax. 0-59 810 85 84
  REGON: 77097989000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranż. projektów budowlano-wykonawczych.CZĘŚĆ I-Wykonanie wielobranż. projektu budowl.-wyk. dla zadania pn: budowa dwóch budynków socjalnych z niezbędną infrastr. wraz z zagosp. terenu z placem zabaw, miejsc parkingowych i oświetl. na działce nr 657 oraz odcinka drogi dojazdowej w m. PIEŃKOWO. CZĘŚĆ II-Wykonanie wielobranż. projektu budowl.-wyk. dla zadania pn: budowa budynku komunalnego z niezbędną infrastr. i zagosp. terenu, placem zabaw, miejscami parkingowymi oraz oświetl. na działce nr 50/6 i 533/16 wraz z mapą do celów projekt. w m. Pieńkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych dla n/w zadań, które stanowią następujące części: 1)CZĘŚĆ I - Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: budowa dwóch budynków socjalnych z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu z placem zabaw, miejsc parkingowych i oświetleniem na działce nr 657 oraz odcinka drogi dojazdowej w miejscowości PIEŃKOWO, 2)CZĘŚĆ II - Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: budowa budynku komunalnego z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem na działce nr 50/6 i 533/16 wraz z mapą do celów projektowych w miejscowości PIEŃKOWO. Opis części I zamówienia 2.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: budowa dwóch budynków socjalnych z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu z placem zabaw, miejsc parkingowych i oświetleniem na działce nr 657 oraz odcinka drogi dojazdowej w miejscowości PIEŃKOWO. 3.Program funkcjonalno-użytkowy. Budynki dwukondygnacyjne nie podpiwniczone o powtarzalnym module mieszkalnym z podziałem na mieszkania jednopokojowe i dwupokojowe bez klatki schodowej. Liczba lokali mieszkalnych w każdym budynku min. 10. Mając na uwadze potrzeby na lokale mieszkalne proponuje się w każdym z budynków następującą strukturę mieszkaniową; 1)parter - sześć lokali jednopokojowych o pow. ca 36 m2 z bezpośrednim wejściem do każdego lokalu w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, 2)piętro - cztery lokale dwupokojowe o pow. ca 54 m2.z wejściem do dwóch lokali od strony ścian szczytowych z jednego jak i drugiego szczytu. Dach dwuspadowy kryty blachą dachówko-podobną. Każdy lokal należy zabezpieczyć w komórkę lokatorską zlokalizowaną przy obiekcie. Ogrzewanie gazowe na propan butan z zewnętrznego zbiornika. Projekt drogi dojazdowej obejmuje odcinek od działki mieszkaniowej tj. dz. nr 657 do drogi wojewódzkiej nr 203. Opis części II zamówienia 4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn: budowa budynku komunalnego z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, placem zabaw, miejscami parkingowymi oraz oświetleniem na działce nr 50/6 i 533/16 wraz z mapą do celów projektowych w miejscowości PIEŃKOWO. 5.Program funkcjonalno-użytkowy. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powtarzalnym module mieszkalnym z podziałem na mieszkania jednopokojowe, dwu i trzypokojowe w tym min. 2 mieszkania dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dach dwuspadowy kryty blachą dachówko - podobną. Ilość oczekiwanych mieszkań - min. 20 lokali mieszkalnych w tym: 1)jednopokojowych o pow. do 30 m2 - ca 10%, 2)dwupokojowych o pow. do 50 m2 - ca 60%, 3)trzypokojowych o pow. do 65 m2 - ca 30%. Ogrzewanie gazowe na propan butan z zewnętrznego zbiornika. Dotyczy części I i części II zamówienia 6.Wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową z pozytywnym uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Sławnie oraz właściwymi organami Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej (pliki mają być w formacie PDF oraz rysunki w wersji .dwg do podglądu, zaś kosztorysy i przedmiary robót winny być w formacie .ath umożliwiającym dokonanie przez Zamawiającego aktualizacji kosztorysów w programie do kosztorysowania) i w formie papierowej w ilości: 1)projekt zagospodarowania terenu - po 5 egz., 2)projekty budowlano-wykonawcze dla wszystkich branż - po 5 egz., w tym: a)przyłącza wod-kan. i elektryczne, b)drogowy wraz z oświetleniem, c)zieleni, 3)charakterystyka energetyczna budynków - po 3 egz., 4)przedmiary robót - w wersji edytowalnej - po 2 egz, 5)kosztorysy inwestorskie - w wersji edytowalnej - po 2 egz., 6)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż - po 2 kpl. wraz z pisemnym oświadczeniem o jej kompletności. 7.Wykonawca wykona projekt uzgodniony z Zamawiającym wstępnie na etapie koncepcji wraz z propozycją alternatywnych źródeł energii - zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, który zostanie wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 8.Uwaga. Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny. 9.Projekty i kosztorysy z przedmiarami robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i powinny zawierać między innymi: kartę tytułową, krótką charakterystykę (opis) przedsięwzięcia, kosztorys szczegółowy i kosztorys uproszczony. 10.Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 11.Gmina zobowiązuje się dostarczyć: 1)mapę do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej, 2)decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3)badania geotechniczne gruntu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1)Na część I zamówienia - 500,00 zł, słownie: pięćset złotych, 2)Na część II zamówienia - 500,00 zł, słownie: pięćset złotych. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 97 9315 0004 0021 2012 2000 0040. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5.Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu - należy wnieść wraz z ofertą (nie łączyć go trwale z ofertą). 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.postomino.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach