Przetargi.pl
W formule zaprojektuj i wybuduj realizacji zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo - II postępowanie

Gmina Nowogard ogłasza przetarg

 • Adres: 72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3926200 , fax. 091 3926206
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogard
  Plac Wolności 1 1
  72-200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3926200, fax. 091 3926206
  REGON: 81168427800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  W formule zaprojektuj i wybuduj realizacji zadania pn. Przebudowa drogi w miejscowości Olchowo - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi w miejscowości Olchowo oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu lub pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa powinna zawierać przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikacje wykonania i odbioru robót. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 24/2 i 294 obręb Olchowo gmina Nowogard. Długość odcinka ok 550 m. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. I O/Nowogard Nr 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (tj. do dnia 02.08.2016 r. do godz. 09:00). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przed upływem terminu składania ofert dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 7.4. niniejszej SIWZ. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy p.z.p. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nowogard.pl/zamowienia.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach