Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w celu udrożnienia dojazdu do nieruchomości przy Placu Strażackim w Goleniowie

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4698200 , fax. 091 4698298
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4698200, fax. 091 4698298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej drogi w celu udrożnienia dojazdu do nieruchomości przy Placu Strażackim w Goleniowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej drogi w celu udrożnienia dojazdu do nieruchomości przy Placu Strażackim w Goleniowie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizację zadania. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: a) przygotowanie 2 koncepcji budowy drogi w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. b) przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi klasy D dla ruchu KR 2 wraz z odwodnieniem na dz. 26/2 i 26/1 obręb 11 Goleniów . c) dokumentacja projektowa stałej i tymczasowej organizacji ruchu . d) uzyskanie niezbędnych uzgodnień , opinii, decyzji. e) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew f) wykonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę. g) przygotowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowej STWiOR. h) prowadzenia nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach