Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4698200 , fax. 091 4698298
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4698200, fax. 091 4698298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym: - koncepcji w dwóch wariantach budowy drogi (na działkach nr 96/10, 98/10, 98/2, 98/8, 98/9, 30/1, 31/6,77 obręb Łozienica) - droga klasy L z poszerzeniami na łuku w celu obsługi samochodów ciężarowych, KR - 3, o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami do posesji oraz z przepustami, - koncepcji odwodnienia drogi z uwzględnieniem budowy kanalizacji deszczowej drogi, b) opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, c) opracowanie na podstawie uzgodnionych koncepcji projektów budowlanych obejmujących: - zagospodarowanie terenu, - budowę drogi wraz ze zjazdami do posesji oraz z przepustami i ciągiem pieszo- rowerowym, - budowę kanalizacji deszczowej z wpustami, - usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i napowietrzną, które pojawią się na etapie projektowania, - inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki, - zaprojektowanie nasadzeń zieleni, d) opracowanie oddzielnych projektów wykonawczych obejmujących: - zagospodarowania terenu, - budowę drogi wraz ze zjazdami do posesji oraz z przepustami i ciągiem pieszo- rowerowym, - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - budowę kanalizacji deszczowej z wpustami, - budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i napowietrzną, które pojawią się na etapie projektowania, - budowę kanału technologicznego, - inwentaryzację zieleni wraz z planem wycinki, - tymczasową organizację ruchu, - stałą organizację ruchu, - zaprojektowanie nasadzeń zieleni, e) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizację (w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego niniejszej SIWZ), f) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej z branż, g) zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zwiększenie ilości pobytów na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w ramach pełnienia zamiejscowego nadzoru autorskiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goleniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach