Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z remontem balkonów na budynkach przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68, remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 8A oraz remontu balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 77 zlokalizowanych w Lubartowie będących w zasobach SM Lubartów

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Cicha 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 463 90 01 , fax. 081 855 30 15
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
  ul. Cicha 6 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 463 90 01, fax. 081 855 30 15
  REGON: 00048647400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smlubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z remontem balkonów na budynkach przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68, remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 8A oraz remontu balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 77 zlokalizowanych w Lubartowie będących w zasobach SM Lubartów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z remontem balkonów na budynkach przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68, remontu balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 8A oraz remontu balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji na budynku mieszkalnym przy ul. Lubelskiej 77 zlokalizowanych w Lubartowie będących w zasobach SM Lubartów. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45262900-0 Roboty balkonowe 45262690-4 Remont starych budynków 45442110-1Malowanie budynków 2. Budynki objęte termomodernizacją: przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68 Budynek przy ul. Lubelskiej 77 - remont balkonów wraz z malowaniem południowej elewacji i części elewacji wschodniej w obrysie balkonów. Budynek przy ul. Mickiewicza 8A - remont części balkonów. Każdy z budynków wymienionych powyżej stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawcy winni składać oferty na poszczególne części zamówienia - budynki. Wykonawca może złożyć ofertę na minimum 1 budynek lub maksymalnie na 4 budynki.3.Ogólny zakres robót wskazany jest poniżej - szczegółowy opis każdego budynku znajduje się w opracowanej dokumentacji technicznej, przedmiarach robót i szczegółowym opisie w niniejszej SIWZ: Budynek przy ul. Cichej 17 : Remont balkonów - tj. demontaż i utylizacja azbestowych ekranów osłonowych balkonów, przeprowadzenie remontu płyty balkonowej, wykonanie hydroizolacji, wykonanie okładziny zewnętrznej, wykonanie obróbek blacharskich, podwyższenie i malowanie balustrad - wraz ze zmianą mocowania istniejących słupków balustrad i wymianą ekranów osłonowych, Część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do metalu zgodnie z kolorystyką wskazana w projekcie budowlanym. Parametry techniczne papy: - gramatura osnowy ( włóknina poliestrowa 250 [ g/m?] - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 [ g/m?] - giętkość w obniżonych temperaturach (-) 25 [°C] - grubość min 4 mm Wymiana wyłazu dachowego Wykonanie remontu kominów i malowanie cag kominowych, Wymiana pokrycia z papy na dachu budynku, Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem metodą bezspoinową BSO ( lekką - mokrą), ściana od strony wejścia do budynku nie wymaga docieplenia), Ocieplenie cokołu wraz z ociepleniem poniżej poziomu terenu, Wykonanie prac tynkarskich - uzupełnienie odparzeń tynku przed wykonaniem ocieplenia Wymiana obróbek blacharskich attyk, pasa nadrynnowego, Odtworzenie instalacji odgromowej, zewnętrzna instalację odgromową należy wykonać z zachowaniem aktualnych norm. Należy wykonać zwody poziome i pionowe zabezpieczające całość budynku z wykorzystaniem istniejących uziomów budynku. Zwody pionowe w miejscach gdzie wykonane jest docieplenie należy posadowić pod warstwą docieplenia - 7 szt., natomiast gdzie wykonane jest docieplenie zwody należy umieścić na zewnątrz docieplonej elewacji - 2 szt. W przypadku gdy uziomy nie spełniają warunków aktualnych norm należy je przebudować np. przez dołożenie dodatkowych uziomów szpilkowych. Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej oraz korytek odprowadzających wody opadowe Kompletne obrobienie glifów na zewnątrz ( okien i drzwi) wraz z obróbkami blacharskimi ( za wyjątkiem glifów okien w docieplonej części budynku) Montaż kratek wentylacyjnych. Grubość blachy na ekrany osłonowe 0,5 mm lub 0,7mm do decyzji Inwestora Nowo montowane podokienniki blaszane nie mogą zakrywać odwodnień stolarki okiennej. Obróbki maja być montowane pod ościeżnicą, tylko za zgodą Inspektora Nadzoru możliwe jest montowanie obróbek do ościeżnicy. W przypadku braku możliwości zamontowania obróbek pod ościeżnicą wykonać odpowiednie podkucia. Budynek przy ul. Szaniawskiego 68: Rozbiórka istniejącego ocieplenia osłoniętego blachą - blachy należy zdemontować w taki sposób by mogły służyć do ponownego zamontowania. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (w miejsce zdemontowanego ocieplenia osłoniętego blachą) styropianem metodą lekką - mokrą oraz ścian świetlika nad klatką schodową. Ocieplenie cokołu wokół budynku Renowacja kominów Docieplenie dachu i świetlika nad klatka schodową styropapą wraz z pokryciem papą termozgrzewalną Odtworzenie instalacji odgromowej. Zewnętrzną instalację odgromową należy wykonać z zachowaniem aktualnych norm. Należy wykonać zwody poziome i pionowe zabezpieczające całość budynku z wykorzystaniem istniejących uziomów budynku. Zwody pionowe w miejscach gdzie wykonane jest docieplenie należy posadowić pod warstwą docieplenia - 3 szt., natomiast gdzie wykonane jest docieplenie zwody należy umieścić na zewnątrz docieplonej elewacji - 1 szt. W przypadku gdy uziomy nie spełniają warunków aktualnych norm należy je przebudować np. przez dołożenie dodatkowych uziomów szpilkowych. Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na dachu dotyczy pasów nad i podrynnowych oraz obróbek blacharskich attyk ( związane jest to z dociepleniem stropodachu styropapą). Przeprowadzenie remontu balkonów wraz z podwyższeniem balustrad i wymianą osłon - hydroizolację płyty balkonowej należy wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej o niżej wymienionych parametrach technicznych papy i szczegółami obrobień zgodnie z dokumentacją: Parametry techniczne papy: - gramatura osnowy ( włóknina poliestrowa 250 [ g/m?] - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 [ g/m?] - giętkość w obniżonych temperaturach (-) 25 [°C] - grubość min 4 mm Część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do metalu zgodnie z kolorystyką wskazana w projekcie budowlanym Wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej oraz korytek odprowadzających wody opadowe Kompletne obrobienie i wykonanie glifów ( okien piwnicznych i drzwi wejsciowych) na zewnątrz. Grubość blachy na ekrany osłonowe 0,5 mm lub 0,7mm do decyzji Inwestora Budynek przy ul. Lubelskiej 77: Malowanie całej elewacji południowej i części elewacji wschodniej w obrysie balkonów Wymiana obróbek blacharskich, pasa pod i nadrynnowego, rynien i rur spustowych (strona południowa) Remont balkonów Przeprowadzenie remontu płyt balkonowej Wykonanie hydroizolacji Wykonanie warstwy spadkowej Wykonanie okładziny zewnętrznej Podwyższenie istniejących balustrad Część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do metalu zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie budowlanym Budynek przy ul. Mickiewicza 8A: Remont części balkonów - do remontu przeznaczone są balkony określone w dokumentacji typami: A,B,D,E,F ( balkony typ C szt. 16 i jeden balkon zabudowany typ A nie są przeznaczone do remontu) Zakres robót do wykonania przeznaczonych do remontu: - przeprowadzenie remontu płyty balkonowej (od spodu części wierzchniej i czół) - poszerzenie istniejących otworów odprowadzających wody opadowe i wykonanie korytek odpływowych z blachy stalowej ocynkowanej - wykonanie hydroizolacji na płytach balkonowych z elastycznej powłoki wodoszczelnej dwuskładnikowej - izolacja powłokowa co najmniej w dwóch warstwach z zastosowaniem taśmy wyobleniowej - wykonanie warstwy spadkowej z gotowych zapraw - wykonanie warstwy posadzkowej oraz obróbka detali - podwyższenie istniejących balustrad - malowanie wnęk balkonowych i osłon balkonowych od wewnątrz - część podwyższoną balustrady należy oczyścić, pomalować farbą podkładową i farbą olejną do metalu zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie budowlanym Zakres robót towarzyszących: Roboty przygotowawcze np. zabezpieczenie okien - (okna winny być zabezpieczone folią przeźroczystą), balustrad, parapetów itp. na czas wykonywanych prac Demontaż i ponowny montaż różnych elementów znajdujących się przy budynku (np. tablic administracyjnych, tablic informacyjnych, suszarek na wysięgnikach, daszków balkonowych) Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich Podwyższenie kratek wentylacyjnych stropodachów o ile zostaną zakryte przy dociepleniu stropodachu, Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów oraz ich utylizacja w tym płyt azbestowych i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Niezbędne przekucia i podkucia ścian. Niezbędne naprawy Technologia wykonania robót oparta o systemy ocieplenia metodą lekko - mokrą w systemie dopuszczonym do stosowania. System oraz wszelkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z pkt. III 10. Przyjęty do realizacji system ocieplenia metodą BSO i system naprawy płyt balkonowych musi być realizowany tylko w oparciu o materiały z danego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów i tym samym przemieszania rozwiązań poszczególnych technologii. Podwyższenie balustrad powinno odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. u. 2002r., nr 75, poz. 690) Dział VII, § 298.Rozszerzenie i uściślenie zakresu do załączonej przy SIWZ dokumentacji technicznej i przedmiarów robót na budynki objęte przedmiotem zamówienia, które należy wykonać i uwzględnić w wycenie robót:Budynek przy ul. Cichej 17: Rusztowania a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej ilości pionów komunikacyjnych na rusztowaniach, które umożliwiałyby swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po rusztowaniach (bez konieczności przechodzenia przez balkon). Roboty dociepleniowe b) Styropian użyty przy dociepleniu ścian nie może stykać się z materiałami na bazie rozpuszczalników ( możliwość występowania mostków termicznych). Powyższe miejsca należy odpowiednio zabezpieczyć przed położeniem styropianu. W przypadku bezpośredniego stykania się materiałów wchodzących w reakcję należy stosować środek umożliwiający wejście w reakcję. c) Grubość styropianu podana w dokumentacji projektowej powinna być traktowana jako minimalna. Zamawiający nie dopuszcza używania materiału o mniejszej grubości. d) Wyboru montażu okapnika lub listwy startowej nad cokołem dokonać w porozumieniu z inspektorem nadzoru (poz. nr 26 przedmiaru).Balkony e) Przed położeniem izolacji papowej należy wykonać wyoblenia np. z zaprawy cementowej na połączeniu ściany z posadzką na wszystkich balkonach f) Ekrany osłonowe balkonów należy wykonać z jednego kawałka blachy (bez łączeń). g) Do wyceny należy uwzględnić montaż narożników na spodach płyt balkonowych, co nie zostało ujęte w przedmiarze robót h) W przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.Dach i) Wykonać jednokrotne krycie papą podkładową wraz z robotami towarzyszącymi i remontem kominów (przy wymianie istniejącego pokrycia z papy kolejność i sposób wykonywania prac należy uzgodnić z inspektorem nadzoru). Powyższe prace należy prowadzić w okresach bezdeszczowych i etapami, bez pozostawienia powierzchni dachu bez przykrycia. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zabezpieczenie przed deszczem i innymi możliwościami zawilgocenia.j) Przed położeniem papy należy wykonać naprawę warstwy wyrównawczej (szlichty). Naprawa szlichty powinna być poprzedzona wykonaniem warstwy sczepnej. Powyższe prace nie zostały ujęte w przedmiarze robót (Wykonawca winien je uwzględnić w ofercie). k) Papę termozgrzewalną wywinąć na całe ściany attyk i kominów o maksymalnej wysokości 0,5 m. Na kominach i attykach o wysokości większej niż 0,5 m papę wywinąć na ścianę na wysokość 0,25 m.Kolorystyka elewacji l) Ościeża okienne i drzwiowe oraz spody i czoła płyt balkonowych należy pomalować dwukrotnie farba silikonową w kolorze białym Kratki wentylacyjne m) W dokumentacji technicznej, przedmiarze robót nie jest uwzględniony montaż kratek wentylacyjnych stropodachu oraz ich podwyższenie o ile zostaną zakryte przy dociepleniu stropodachu co należy uwzględnić do wyceny.Budynek przy ul. Szaniawskiego 68: Rusztowania a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej ilości pionów komunikacyjnych na rusztowaniach, które umożliwiałyby swobodne i bezpieczne przemieszczanie się po rusztowaniach (bez konieczności przechodzenia przez balkon). Roboty dociepleniowe b) Styropian użyty przy dociepleniu ścian nie może stykać się z materiałami na bazie rozpuszczalników ( możliwość występowania mostków termicznych). Powyższe miejsca należy odpowiednio zabezpieczyć przed położeniem styropianu. W przypadku bezpośredniego stykania się materiałów wchodzących w reakcję należy stosować środek umożliwiający wejście w reakcję. c) Grubość styropianu podana w dokumentacji projektowej powinna być traktowana jako minimalna. Zamawiający nie dopuszcza używania materiału o mniejszej grubości. d) Wyboru montażu okapnika lub listwy startowej nad cokołem dokonać w porozumieniu z inspektorem nadzoru (poz. nr 30 przedmiaru).Balkony e) Przed położeniem izolacji papowej należy wykonać wyoblenia np. z zaprawy cementowej na połączeniu ściany z posadzką na wszystkich balkonach. f) Ekrany osłonowe balkonów należy wykonać z jednego kawałka blachy (bez łączeń) g) W przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.Dach h) Papę termozgrzewalną wywinąć na całe ściany attyk i kominów o maksymalnej wysokości 0,5 m. Na kominach i attykach o wysokości większej niż 0,5 m papę wywinąć na ścianę na wysokość 0,25 m. Budynek przy ul. Lubelskiej 77:Balkony a) Hydroizolację płyty balkonowej należy wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie poliestrowej o grubości min. 4,6 mm i szczegółami obrobień zgodnie z dokumentacją. b) Czoła warstwy dociskowej balkonów należy zabezpieczyć materiałem izolacyjnym odpornym na promieniowanie ultrafioletowe - pozycja nie uwzględniona w przedmiarze. c) Odległość pomiędzy dolnymi krawędziami/płaskownikiem balustrad, a linią płytek na balkonach ma zapewnić swobodny odpływ wody minimalny prześwit 3 cm. d) Wykonać uzupełnienie ubytków betonu płyt balkonowych, również po skuciu terakoty, odkryte pręty zbrojeniowe należy oczyścić z korozji i pokryć materiałami zabezpieczającymi. e) Uzupełnienie prześwitów pomiędzy elementami wypełnienia balustrad aby nie przekraczały 0,12 m f) Docieplenie styropianem twardym EPS-100-038 o grubości min. 3 cm progu przy drzwiach balkonowych od strony balkonu- pozycja nie ujęta w przedmiarze. g) Obróbki blacharskie na balkonach powinny być wykonane w sposób ciągły z odpowiednim zakładem z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,7 mm. Pas podrynnowy wykonany zgodnie z dokumentacją łączenie blachy na rąbek stojący lub leżący. Po wykonaniu pasa nadrynnowego z blachy należy pokryć pas dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (robota nie ujęte w przedmiarze). h) pod pas podrynnowy i nadrynnowy położyć papę termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej o grubości min. 4,6 mm, powierzchnie pod papę wyrównać i zagruntować roztworem asfaltowym gruntującym. i) łączenie kosza z rurami spustowymi wykonać w technologii lutowania. j) blacha trapezowa na płytach osłonowych należy oczyścić z rdzy, odtłuścić i na suchą powierzchnię bez śladów korozji położyć farbę gruntującą np. Farbę poliwinylową chemoodporną do gruntowania RADOWIL GR firmy Rafil. Następnie po zagruntowaniu należy pomalować dwustronnie - roboty ujęte w przedmiarze. k) W przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.Budynek przy ul. Mickiewicza 8A:Balkony - elastyczna powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa na bazie wodnej dyspersji polimerów oraz cementu z dodatkiem wypełniaczy i modyfikatorów ( np. Ceresit CR 166, Kreisel Aquaszczel 820) Odporność na temperatury: -30°C do +60°C.- w celu połączenia zaprawy uszczelniającej z obróbką blacharską otworów pod warstwą izolacji umieścić żywicę epoksydową posypaną piaskiem kwarcowym. - w przypadku braku możliwości zamontowania styroduru o grubości 3 cm pomiędzy dolną krawędzią ościeżnicy drzwi balkonowych a płytą balkonową Wykonawca wykona schodek którego czoło będzie licować się z linią ścian po ociepleniu. Schodek ma mieć taką wysokość aby znajdował się poniżej odwodnienia ościeżnicy drzwi i powyżej dolnej krawędzi ościeżnicy.Kolorystyka elewacji a)Ościeża okienne i drzwiowe oraz wnęki balkonowe należy pomalować dwukrotnie farbą silikonową w kolorze białym.Inwestor dopuszcza zastosowanie do robót na balkonach innego typu rusztowań niż wskazano w przedmiarze robót, spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401) Wycenę robót należy opracować w oparciu o dostarczone dokumenty i wizję lokalną. W cenie należy uwzględnić robociznę, materiały i sprzęt. 4. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia, o udokumentowanym pochodzeniu, Wykonawca jest zobowiązany w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów podlegających wbudowaniu: 4.1. Odpowiedni certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 4.2 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w punkcie 4.1 i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.W przypadku zastosowania przez Wykonawcę równoważnych materiałów w stosunku do zaprojektowanych winny one zachować te same lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i jakościowe z zastrzeżeniem, iż nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów i tym samym przemieszania rozwiązań poszczególnych technologii.5. Szczegółowe zakresy robót do wykonania na poszczególnych budynkach znajdują się w przedmiarach robót, projektach budowlanych, projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ w której zostały doprecyzowane i dopisane dodatkowe roboty w szczególności w pkt. III opisu przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy.Przedmiary robót, projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią załącznik nr 10, 11, do SWIZ i zamieszczone są na stronie internetowej www.smlubartow.pl 6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty, Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekty w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.Uwaga 7. W związku z tym, że roboty termomodernizacyjne ujęte w dokumentacji technicznej podzielone zostały na kilka odrębnych zamówień Wykonawca wykona i przyjmie do wyceny dla niniejszego zamówienia tylko ten rodzaj robót, który jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. (Wymiana stolarki okiennej w piwnicach, drzwi zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu na budynku przy ul. Cichej 17, stanowią przedmiot oddzielnych zamówień). W budynku przy ul. Szaniawskiego 68 wymiana stolarki okiennej w piwnicach i okna świetlika oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do budynku stanowią przedmiot oddzielnych zamówień. Docieplenie dachu styropapą wchodzi w zakres robót termomodernizacyjnych budynku.8. Wykonawca zutylizuje wszystkie zużyte materiały w szczególności również materiały pochodzące z ewentualnego demontażu, jeżeli taki demontaż będzie niezbędny do realizacji przedmiotu umowy, za wyjątkiem blachy pochodzącej ze ścian i blachy z obróbek blacharskich tym attyk, pasa nadrynnowego, podokienników, obróbek balkonów, materiałów z instalacji odgromowej, którą Wykonawca zwróci Zamawiającemu, dostarczając do wskazanego przez Zamawiającego magazynu na terenie Lubartowa. Po utylizacji azbestu z budynku przy ul. Cicha 17, Wykonawca przekaże kartę przekazania odpadów zawierających azbest oraz dostarczy oświadczenie, że prace zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 w sprawie bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. 1998 Nr 138 poz. 895).9. Zewnętrzną instalację odgromową (dotyczy budynków przy ul. Cichej 17 i Szaniawskiego 68) należy odtworzyć w miejscu istniejącej z zachowaniem aktualnych norm i przepisami prawnymi: - montaż zwodów pionowych w rurkach instalacyjnych ( elewacje nieocieplone), - montaż zwodów pionowych na wspornikach ( elewacja ocieplona).10. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, technologie docieplenia ścian, technologie naprawcze betonu, oraz pochodzenie materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i technologii w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Zezwolenie projektanta na zastosowanie innych materiałów i technologii niż wykazane, zawarte jest w dokumentacji. Ponadto materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny:winny spełniać funkcje jakiej maja służyć, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych, Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów i tym samym przemieszania rozwiązań poszczególnych technologii.11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m - cy. Oferta z nie wypełnionym polem długości okresu udzielanej gwarancji o której mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty lub wykluczeniem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości po 5.000,00 zł w odniesieniu do każdej z części zamówienia (budynku), na którą składa ofertę. 2.Wadium wnoszone jest na cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr.96, poz. 620). 3.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego przelewem. Nr rachunku: PKO BP S.A. O.Lubartów nr 57 1020 3206 0000 8402 0004 4255 z dopiskiem na przelewie Wadium na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków przy ul. Cichej 17, Szaniawskiego 68, Mickiewicza 8A i Lubelskiej 77 w Lubartowie znak sprawy NTI-R-09-2013 O jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu na podany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wpłatę wadium został dołączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w ofercie. 4.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6.Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (Wykonawca poda w ofercie numer konta na które należy zwrócić wadium wpłacone w formie pieniądza. W przypadku nie wskazania numeru konta Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy z którego wadium wpłynęło.) 8.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja na roboty objete zamówieniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.smlubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach