Przetargi.pl
Dostawy paliwa w postaci oleju napędowego - 14 000 litrów dla Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-680 Lubycza Królewska, ul. Szkolna 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6617041 , fax. 084 6617041
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej
  ul. Szkolna 2 2
  22-680 Lubycza Królewska, woj. lubelskie
  tel. 084 6617041, fax. 084 6617041
  REGON: 00009587400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zs6lubycza.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy paliwa w postaci oleju napędowego - 14 000 litrów dla Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w dwóch transzach do magazynu paliwowego gospodarstwa ZS Nr 6 ( 1km od siedziby ZS Nr 6 ) Szacowana ilość paliwa objęta zamówieniem wynosi: - olej napędowy - 14 000 litrów 4.2 Kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zs6lubycza.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach