Przetargi.pl
Usługa polegającą na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie - Nr 10/13/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 75 25 , fax. 81 551 95 36
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 75 25, fax. 81 551 95 36
  REGON: 06145692000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegającą na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie - Nr 10/13/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegającą na konserwacji wojskowych bocznic kolejowych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 4929 w Dęblinie. Utrzymanie wojskowych bocznic kolejowych Nr 211- Dęblin Lot, 214-Dęblin Tw, 223- Stężyca, 240 -Stawy systemem zleconym. Wojskowe bocznice kolejowe /wbk/ zlokalizowane są na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie MON
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502250008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.41blsz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach