Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej (droga wojewódzka Nr 819) z Aleją Jana Pawła II (droga powiatowa Nr 1635L) wraz z przebudową istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. i przebudową kolidujących linii elektroenergetycznych w Parczewie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3542314 , fax. 083 3541694
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
  ul. Wojska Polskiego 21 21
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3542314, fax. 083 3541694
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania ul. Kościelnej (droga wojewódzka Nr 819) z Aleją Jana Pawła II (droga powiatowa Nr 1635L) wraz z przebudową istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. i przebudową kolidujących linii elektroenergetycznych w Parczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy skrzyżowania ul. Kościelnej (droga wojewódzka Nr 819) z Aleją Jana Pawła II (droga powiatowa Nr 1635L) wraz z przebudową istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A. i przebudową kolidujących linii elektroenergetycznych w Parczewie . 2. Zakres robót obejmuje: Branża drogowa: 2.1. Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe; - ścięcie drzew z karczowaniem; - usunięcie warstwy humusu; - rozebranie elementów nawierzchni, podbudowy, chodników z płytek chodnikowych, krawężników, wpustów deszczowych z zagospodarowaniem materiałów przez Wykonawcę; - rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej, obrzeży trawnikowych, słupków i konstrukcji wsporczych oraz tablic znaków drogowych z przekazaniem materiałów do Zarządcy drogi; - rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej z przekazaniem materiałów do Zarządcy drogi lub właścicielowi posesji. 2.2. Roboty ziemne: - roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp; - roboty ziemne z zagospodarowaniem nadmiaru przez Wykonawcę; - wykonanie nasypów. 2.3. Odwodnienie korpusu drogowego: - wykonanie kanalizacji deszczowej; - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych i gazowych, zabezpieczenie sieci CO. 2.4. Podbudowy: - koryto z profilowaniem i zagęszczeniem; - wykonanie warstwy mrozoochronnej; - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem z betoniarki; - podbudowa z chudego betonu; - podbudowa z betonu asfaltowego. 2.5. Nawierzchnia: - nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna; - nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza; - frezowanie wraz z zagospodarowaniem destruktu; - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 2.6. Roboty wykończeniowe: - humusowanie i obsianie skarp oraz pasów zieleni. 2.7. Oznakowanie: - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi; - oznakowanie pionowe z ustawieniem znaków pionowych ze słupkami i konstrukcjami wsporczymi oraz ustawienie słupków przeszkodowych; - ustawienie ogrodzeń segmentowych. 2.8. Elementy ulic: - ustawienie krawężników betonowych i kamiennych, - ustawienie obrzeży betonowych. Branża elektroenergetyczna: 2.1. Przebudowa linii napowietrznej nN. 2.2. Przebudowa przyłączy. 2.3. Przebudowa oświetlenia ulicznego. Branża telekomunikacyjna: 2.1. Przebudowa kanalizacji kablowej, kabli telekomunikacyjnych miedzianych kanałowych i napowietrznych, linii napowietrznej: - budowa kanalizacji teletechnicznej; - budowa studni kablowej SK-12; - budowa rury RHDPE 40/3,7; - budowa kabli telekomunikacyjnych; - regulacja ram istniejących studni kablowych; - budowa słupa żelbetowego telekomunikacyjnego SZT 8,5; - demontaż kanalizacji kablowej; - demontaż kabli telekomunikacyjnych; - demontaż studni kablowej SK-12. 2.2. Przebudowa kabla światłowodowego nr OKO 41001 typu Z-XOTKtd 12J relacji Parczew/SA1 - Dębowa Kłoda /SA1 na odcinku od ODF w CA Parczew ul. Nowa 2 do proj. złącza w studni nr B12 przy ul Kościelnej w Parczewie: - budowa kanalizacji wtórnej z rury HDPE 32/2,9; - budowa kabla światłowodowego 12J; - demontaż kanalizacji wtórnej; - demontaż kabla światłowodowego 12J. 3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych, wykonawczych, stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym, przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określania ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Oferent ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektów budowlanych, wykonawczych oraz ST. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. 5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji przeglądu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie. 8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram zawierający asortymenty robót. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. 9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy oświadczenia osób, wykazanych w ofercie, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy/robót, kierownicy robót branżowych), o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót, kierownika robót branżowych z dniem podpisania umowy oraz uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 10. Zamawiający podpisze Umowę po uprzednim zaakceptowaniu przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu oraz oświadczeń kierownika budowy/robót i kierowników robót branżowych. W przypadku zakwestionowania zakresu uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót lub kierowników robót branżowych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia w terminie 7 dni oświadczenia osoby posiadającej zakres uprawnień adekwatny do zakresu robót przewidzianych do wykonania oraz aktualne zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 12. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu BIOZ zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 13. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w ST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. 15. Wielkość lub zakres zamówienia: 2.209.603,36 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1.Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 t.j.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2.Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach