Przetargi.pl
Zakup i dostawa koparko ładowarki oraz samochodu dostawczego dla potrzeb projektu pod nazwą Porządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż rz. Czerniejówka na terenie gm. Głusk w aglomeracji Lublin

Urząd Gminy Głusk ogłasza przetarg

 • Adres: 20-380 Lublin, ul. Głuska 140
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7518760 , fax. 81 7518650
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Głusk
  ul. Głuska 140 140
  20-380 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7518760, fax. 81 7518650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa koparko ładowarki oraz samochodu dostawczego dla potrzeb projektu pod nazwą Porządkowanie gospodarki ściekowej wzdłuż rz. Czerniejówka na terenie gm. Głusk w aglomeracji Lublin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koparkoładowarki oraz samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką. Oba pojazdy muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie, nieużywane oraz muszą spełniać wymagania techniczne określone dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Pojazdy muszą również posiadać homologacje, wystawione zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca dostarczy koparkoładowarkę i samochód dostawczy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część I Koparko ładowarka:silnik spalinowy producenta, wysokoprężny, z turbodoładowaniem chłodzony cieczą o mocy znamionowej brutto nie mniej niż 90KM, spełniający normę emisji spalin Stage 3A lub nowszą; napęd na dwie osie z możliwością przełączenia napędu na jedną oś; skrzynia biegów automatyczna lub półautomatyczna, przełączana pod obciążeniem; długość całkowita: max 5,80 m, szerokość: max 2,40 m, wysokość: max 3,75 m; kabina operatora o konstrukcji spełniającej wymogi norm ROPS i FOPS, wyposażona w dwoje drzwi, wentylację, klimatyzację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezp. ,otwieralną tylną szybę, wycieraczki szyby przedniej i tylnej, radio z odtwarzaczem CD; łyżka koparki o szerokości 60 cm; maksymalna głębokość kopania wg SAE nie mniej niż 5,20 m; pojemność łyżki ładowarkowej nie mniejsza niż 1,0 m3 ; łyżka ładowarkowa dzielona, wielofunkcyjna, otwierana hydraulicznie do pozycji spycharkowej z widłami 6 w 1 : spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie i wyrównywanie, z szybkozłączem hydraulicznym; lokalizator GPS z oprogramowaniem umożliwiającym lokalizację maszyny w terenie; system kompensujący drgania układu ładowarki podczas jazdy. Część II Samochód dostawczy : samochód skrzyniowy z plandeką, 4 drzwiowy; liczba miejsc łącznie z kierowcą od 5 do 7, podwójna kabina; silnik wysokoprężny diesela; pojemność skokowa silnika min. 1900 cm3 ; moc minimalna silnika 120 KM ; spełniający wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin; spełniający wymogi Dyrektywy 1999,100,WE w zakresie zużycia paliwa; dopuszczalna masa całkowita 3500 kg ; skrzynia biegów manualna min. 5 biegowa; kolor niebieski lub biały; napęd 4 na 4 z możliwością przełączenia napędu na jedną oś; długość zewnętrzna nadwozia min. 6100 mm, max 6200 mm; szerokość zewnętrzna nadwozia min. 2350 mm, max 2450 mm z lusterkami; wysokość zewnętrzna min. 2300 mm, max 2450 mm bez plandeki; rozstaw osi min. 3600 mm, max 3700 mm; wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1600mm, max 1700 mm; ściana tylna zabezpieczona przed uszkodzeniem od przestrzeni ładunkowej; minimum dwie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 9.00 dnia 09.04.2013r. w wysokości : dla części I : 5 000,- zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) , dla części II : 2 000,- zł ( słownie: dwa tysiące złotych). Wadium musi być na koncie Zamawiającego - w przypadku dokonania przelewu, przed tym terminem. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr konta : 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 lub w formach wymienionych w art. 45 ust 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium lub jego poświadczoną kopię.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugglusk.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach