Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu skrzyniowego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Lipowa 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6384557 , fax. 84 6384557
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
  ul. Lipowa 5 5
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 84 6384557, fax. 84 6384557
  REGON: 95040809100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu skrzyniowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu skrzyniowy, brygadowy z homologacją ciężarową, wielozadaniowy. DMC pojazdu max 3,5t z zabudową skrzyniową oraz możliwością przewozu 7 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i parametry techniczne zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji mechanicznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach