Przetargi.pl
Rozbiórka obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku

Gmina Miejska Świdnik ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 468 66 25 , fax. 081 751 76 08
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świdnik
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15 15
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. (081) 468 66 25, fax. 081 751 76 08
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umswidnik.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą Rozbiórka obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej w Świdniku. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Dokumentacja: a) Dokumentacja projektowa b) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2) Roboty budowlane 3. Dokumentacja projektowa 1) Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do pozyskania pozwolenia na rozbiórkę i/ lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę, w imieniu Zamawiającego 2) Informacja BIOZ 4. Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia 1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia 2) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3) Zgłoszenie dotyczące robót budowlanych oraz brak sprzeciwu organu wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę i/lub wniosek oraz pozwolenie na rozbiórkę 5. Roboty budowlane. 5.1 Roboty budowlane rozbiórkowe - I etap: 1) Basen odkryty a) długość*szerokość: 50,00 m * 25,00 m b) głębokość: od 0,90 m do 4,50 m c) niecka o konstrukcji żelbetowej monolitycznej d) konstrukcja ścian i dna basenu żelbetowa monolityczna e) zlokalizowany na działce nr 148/4 2) Trybuny dla widowni przy basenie odkrytym a) Konstrukcja - nasyp ziemny; stopnie trybun z prefabrykowanych płyt żelbetowych; schody żelbetowe monolityczne b) powierzchnia zabudowy ok. 450 m2 c) objętość nasypu ok. 560 m3 d) zlokalizowany na działce nr 148/4 3) Budynek pawilonu sportowego a) wolnostojący, częściowo podpiwniczony, w części dwukondygnacyjny b) w części zagłębionej poniżej terenu zlokalizowane są urządzenia filtrujące i przepompowujące wodę do basenu c) kubatura ok. 3.800 m3 d) powierzchnia zabudowy ok. 640 m2 e) powierzchnia całkowita netto ok. 1.100 m2 f) ławy żelbetowe; mury w części podziemnej z cegły ceramicznej; mury w części nadziemnej z cegły silikatowej i belitu g) słupy i podciągi żelbetowe, stropy typu Ackermanna i DZ-3, schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane h) zlokalizowany na działce nr 148/4 4) Budynek przebieralni dla dzieci a) jednokondygnacyjny niepodpiwniczony b) ławy żelbetowe; ściany z cegły silikatowej; stropodach żelbetowy c) kubatura ok. 280 m3 d) powierzchnia całkowita netto ok. 80 m2 e) powierzchnia zabudowy ok. 95 m2 f) zlokalizowany na działce nr 148/3 5) Brodzik dla dzieci a) o obrysie nieregularnym b) niecka i zjeżdżalnia żelbetowa monolityczna c) wymiary sprowadzone: 25,00 m * 12,50 m d) głębokość od 0,66 m do 1,25 m e) zlokalizowany na działce nr 148/3 6) Budynek kasy a) jednokondygnacyjny niepodpiwniczony b) ławy żelbetowe; ściany z cegły silikatowej; stropodach żelbetowy c) kubatura ok. 15 m3 d) powierzchnia zabudowy ok. 6 m2 f) zlokalizowany na działce nr 148/4 7) Budynek gospodarczy a) jednokondygnacyjny niepodpiwniczony b) ławy żelbetowe; ściany z cegły silikatowej; stropodach żelbetowy c) kubatura ok. 15 m3 d) powierzchnia zabudowy ok. 6 m2 f) zlokalizowany na działce nr 148/4 8) Utwardzone nawierzchnie a) betonowe, asfaltobetonowe, ceramiczne, kamienne, inne (na chodnikach, jezdniach, placach, miejscach rekreacji) b) schody terenowe 9) Inne elementy a) konstrukcje wsporcze, słupy oświetleniowe, b) ogrodzenie wewnętrzne c) murki, obiekty małej architektury 10) Wyrównanie i uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych, bez zasypywania miejsca po niecce odkrytego basenu 5.2 Roboty budowlane rozbiórkowe - II etap: 1) Budynek krytej pływalni a) budynek krytej pływalni stanowi część kompleksu budynków, w którego skład wchodzi również część socjalno-usługowa i hala sportowa (hala sportowa nie jest przeznaczona do rozbiórki) b) dwukondygnacyjny, niski i wysoki parter; częściowo podpiwniczony c) stopy i ławy żelbetowe; ściany z cegły ceramicznej, silikatowej i gazobetonu; na hali basenowej słupy żelbetowe na których oparty jest dach o konstrukcji składającej się z wiązarów stalowych o rozpiętości 18,00 m rozstawie 3,00 m z wypełnieniem z płyt gazobetonowych zbrojonych; na pozostałej części stropodach wentylowany DZ-3 i płyty prefabrykowane dachowe; schody żelbetowe monolityczne d) niecka basenowa żelbetowa monolityczna 25,00 m * 12,50 m, o głębokości od 0,90 m do 1,60 m e) kubatura ok. 7.200 m3 f) powierzchnia zabudowy ok. 900 m2 g) powierzchnia użytkowa ok. 1.450 m2 h) zlokalizowany na działce nr 148/4 2) Część usługowo-socjalna a) część usługowo-socjalna stanowi część kompleksu budynków, w którego skład wchodzi również kryta pływalnia i hala sportowa (hala sportowa nie jest przeznaczona do rozbiórki) b) dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona c) fundamenty żelbetowe; ściany z cegły ceramicznej, silikatowej i gazobetonu; stropy typu DZ-3 i z płyt żelbetowych dachowych; schody żelbetowe monolitycznej d) kubatura ok. 4.200 m3 e) powierzchnia zabudowy ok.730 m2 f) powierzchnia użytkowa ok. 1.000 m2 g) zlokalizowany na działce nr 148/4 3) Utwardzone nawierzchnie a) betonowe, asfaltobetonowe, ceramiczne, kamienne, inne (na chodnikach, jezdniach, placach, miejscach rekreacji) b) schody terenowe 4) Inne elementy a) konstrukcje wsporcze, słupy oświetleniowe, b) ogrodzenie wewnętrzne c) murki, obiekty małej architektury 5) Wyrównanie i uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych, bez zasypywania miejsca po niecce basenu krytej pływalni 5.3 Materiały rozbiórkowe: 1) Gruz betonowy, żelbetowy i asfaltobetonowy należy skruszyć do maksymalnej średnicy ok.50 mm, przetransportować, ułożyć, wyprofilować i zagęścić na wskazanych przez Zamawiającego drogach Gminy Miejskiej Świdnik 2) Wszystkie pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca wywiezie z terenu rozbiórki, zutylizuje i zagospodaruje swoim staraniem i na swój koszt. 5.4 Inwentaryzacja powykonawcza. 6. Przedmiot zamówienia określa: a) Program funkcjonalno - użytkowy - załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umswidnik.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach