Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 106944 L w miejscowości Sporniak - I etap

Gmina Konopnica ogłasza przetarg

 • Adres: 21-030 Motycz, Kozubszczyzna 127a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5031081 , fax. 081 5031082
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konopnica
  Kozubszczyzna 127a 127a
  21-030 Motycz, woj. lubelskie
  tel. 081 5031081, fax. 081 5031082
  REGON: 43101967800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 106944 L w miejscowości Sporniak - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku 0,952 km, o szerokości jezdni 4,5 - 5,0 m i dwustronnymi poboczami o szer. 0,75 m. W zakres niniejszego zadania obejmuje: ścinanie i karczowanie drzew, rozebranie nawierzchni przy skrzyżowaniach, wykonanie nawierzchni mineralno - asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonanie przepustów pod drogą oraz na bocznych drogach w obrębie skrzyżowań, pogłębienie rowów oraz zamontowanie znaków pionowych. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:, specyfikacja techniczna które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji oraz przedmiary robót. 3. UWAGA: Planowana niniejszym zamówieniem przebudowa drogi obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2229L do skrzyżowania z drogą gminną 106942 L (dokumentacja projektowa załączona do niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę całej drogi) . UWAGA: 1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W stosunku do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia opisanych przez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających opisanym w dokumentacji projektowej. W odniesieniu do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanym w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót poprzez użycie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest wskazać rozwiązania równoważne podając ich nazwę znak lub pochodzenie oraz charakterystyczne parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - 8 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.konopnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach