Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134 000 euro, na sukcesywne dostawy warzyw oraz mrożonek do Zakładu Karnego w Chełmie

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5653485 , fax. 082 5653557
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Kolejowa 112 112
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 082 5653485, fax. 082 5653557
  REGON: 00032004100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny w Chełmie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134 000 euro, na sukcesywne dostawy warzyw oraz mrożonek do Zakładu Karnego w Chełmie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będą powtarzające się sukcesywnie dostawy, warzyw oraz mrożonek do Zakładu Karnego w Chełmie. 3.1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: Część 1 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r. Część 2 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 październik 2016r. Część 3 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 październik 2016r. Część 4 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 październik 2016r. 3.2. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 14:00. 3.3. Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia powinien dostosować środek transportu do warunków bramy wjazdowej (rozsuwanej) do jednostki wg. poniższego zestawienia: Wymiary gabarytowe bramy wjazdowej do Zakładu Karnego w Chełmie szerokość 4,20 m wysokość 3,55 m 3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany całkowitej ilości dostaw poszczególnych produktów (zmniejszenia lub zwiększania), ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwłaszcza powodowanych zmniejszeniem lub zwiększenia liczby osadzonych, bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami. 3.5. Z tytułu zmiany całkowitej szacunkowej ilości dostaw, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie części, na które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny asortyment artykułów zawartych w poszczególnych częściach. 3.7. Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i żywienia zawartymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). 3.8. Opakowania produktów spożywczych powinny zapewniać zachowanie cech istotnych dla danego rodzaju artykułu spożywczego, decydujących o jego tożsamości, a oznakowanie opakowania wykonane w języku polskim w sposób czytelny, zrozumiały i widoczny bez możliwości ich usuwania. 3.9. Produkty spożywcze dostarczane będą do zamawiającego środkami transportu Wykonawcy spełniającymi warunki sanitarne w zakresie przestrzegania zasad i higieny przewozu żywności. 3.10. Zamówienia cząstkowe określające asortyment, ilość i termin dostawy cząstkowej składane będą telefonicznie lub faksem. 3.11. Standard jakościowy zamówionych dostaw musi odpowiadać standardom określonym w Polskich Normach. 3.12. Przedmiot zamówienia musi być wytworzony, zapakowany, oznakowany i dostarczony zgodnie z niżej wymienionymi normami i przepisami: - ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z dnia 27 września 2010r Nr. 136 poz. 914 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy -rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966). 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których stanowi art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 3.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.15. Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 1 pkt 1 a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282 poz. 1649), postępowanie ogłoszone przez zamawiającego z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, wartość tego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Przedmiot zamówienia będzie finansowany z wydatków budżetowych Zakładu Karnego w Chełmie. 3.16. Oznakowanie w/w wyrobów: metki na każdym opakowaniu powinny zawierać (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych): -nazwę środka spożywczego, -składniki występujące w środku spożywczym, -datę minimalnej trwałości, -dane identyfikujące, -zawartość netto, -warunki przechowywania, -oznaczenie partii produkcyjnej, -klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej - wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Opis przedmiotu zamówienia na sukcesywne dostawy Część - I 1. Tusza rybna mrożona -czerniak- Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1.200 kg 2. Płaty śledziowe - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 500 kg 3. Fishburgery - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.000 kg 4. Marchew mrożona kostka- Przewidywana całkowita wielkość dostaw 3.000 kg 5. Mieszanka Warzywna mrożona- Przewidywana całkowita wielkość dostaw 4.000 kg część - II 1. Ogórki świeże gruntowe - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.500 kg 2. Pomidory - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.500 kg 3. Kapusta biała - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 3.000 kg 4. Kapusta pekińska - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1.500 kg 5. Kapusta czerwona - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 2.000 kg 6. Jabłka - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 5.000 kg część - III 1. Burak- Przewidywana całkowita wielkość dostaw 7.000 kg 2. Marchew w korzeniu - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 6.000 kg 3. Cebula - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 5.000 kg 4. Rzepa czarna - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 1.000 kg 5. Pietruszka w korzeniu - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 700 kg część - IV 1. Ziemniaki jadalne workowane - Przewidywana całkowita wielkość dostaw 30.000 kg IV - Termin wykonania zamówienia. 4. Zamówienie należy zrealizować w terminach: Część 1 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 30 czerwca 2017r. Część 2 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 październik 2016r. Część 3 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 październik 2016r. Część 4 od dnia 01 lipca 2016r. do dnia 31 październik 2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany wnieść wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach