Przetargi.pl
Remont krytej pływalni w Poniatowej

Gmina Poniatowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204162 w. 15 , fax. 081 8203573
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniatowa
  ul. Młodzieżowa 2 2
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204162 w. 15, fax. 081 8203573
  REGON: 43102014400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umponiatowa.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont krytej pływalni w Poniatowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót remontowych w obiekcie krytej pływalni, w której znajduje się niecka główna basenu pływackiego o wymiarach 12,5x25,0m i zmiennej głębokości w zakresie 1,20-1,60m. Jest to niecka stalowa z przelewem górnym typu fińskiego oraz brodzik o wymiarach 7,20x5,40 i głębokości stałej 0,9m dla dzieci wykonany w technologii Myrtha. Stan techniczny krytej pływalni wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych obejmujący zakres: 1. wymiany folii basenu i folii brodzika, wymiany oświetlenia podwodnego basenu, remontu zbiorników wyrównawczych, 2. modernizacji wentylacji w zakresie sterowania wentylatorami, wymianę izolacji cieplnej kanałów wentylacyjnych, 3. wymianę piaskowych złóż filtracyjnych, wykonanie cyrkulacji wody w 2 brodzikach do płukania stóp, 4. remont instalacji grzewczej wody basenowej, wykonanie instalacji przeciwko legionelli w instalacji cwu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ: a) Dokumentacja; projekt budowlany i specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót (dodatek nr 11 do s.i.w.z.); b) przedmiar robót (dodatek nr 10 do s.i.w.z); c) wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 9 do s.i.w.z.). Wskazane w SIWZ nazwy materiałów, urządzeń lub źródła pochodzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122125
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: umponiatowa.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach