Przetargi.pl
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie

Gmina Parczew ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3551237, 3551236
 • Data zamieszczenia: 2009-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parczew
  ul. Warszawska 24 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3551237, 3551236
  REGON: 00052414000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parczew.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Parczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Parczewie - w systemie (zaprojektuj i wybuduj) w oparciu o warunki Specyfikacji, oraz załączone do SIWZ: Program funkcjonalno-użytkowy. 2.1. Podstawowe wymagania dotyczące obiektu krytej pływalni: Budynek pływalni wraz z podpiwniczeniem w skład którego wchodzą: - hala basenowa (basen pływacki 25x 12,5, basen rekreacyjny o pow. lustra wody 84m2. - zjeżdżalnia rurowa - 42m. - zespół szatniowo- sanitarny. - zespół administracyjno- techniczny. - pomieszczenia towarzyszące - siłownia, solarium i sauna. 3.1. Zakres prac i robót składających się na przedmiot zamówienia: 1) zaprojektowanie- opracowanie projektu budowlanego krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego obiektu i zagospodarowaniem terenu- w oparciu o: Program funkcjonalno-użytkowy oraz warunki techniczne wydane przez dysponentów mediów w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym m. in.: - wykonanie planu zagospodarowania terenu w granicach lokalizacyjnych- 6 egz; - wykonanie projektów budowlanych krytej pływalni we wszystkich branżach- po 6 egz.; - wykonanie projektów zewnętrznych sieci od miejsc włączenia- po 6 egz.; - wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz)- 3 egz.; - wykonanie wersji elektronicznej ww. opracowań (PDF) - 1 egz.; - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień ; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę na przedmiot objęty niniejszym zamówieniem. 2) budowę: - krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o sporządzoną dokumentację. 3.2.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia np.; - pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą . - zajęcie pasa drogowego. - ewentualne roboty rozbiórkowe. - przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. - wykonanie instrukcji użytkowania obiektu i instrukcji ochrony p.poż. wraz z wykonaniem pełnego oznakowania p.poż. i wyposażeniem w sprzęt gaśniczy. - przeszkolenie obsługi basenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122125
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł /słownie: sto tysięcy złotych/
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zapewnienie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości robót minimum 15 000 000 zł (brutto). b) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat w systemie (zaprojektuj i wybuduj) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa obiekty basenowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie modernizacji lub budowy. c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach odpowiednio: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, oraz instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym oraz zaprojektowali minimum 1 krytą pływalnię. d) zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz wykonał 2 kryte pływalnie. e) dysponują osobami, które będą pełnić funkcje kierowników robót, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej - w zakresie instalacji cieplnych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i wykonał 2 kryte pływalnie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności nie mniejszą niż 2 000 000 zł. b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów opisanych w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg formuły (spełnia/nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru ( załącznik nr 2 do SIWZ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); f) tabelę elementów scalonych ( załącznik nr 7 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz zamówień opisanych w pkt. V ppkt 1.2)a), który obejmuje okres ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W wykazie wykonanych zamówień należy podać wartości przedmiotu zamówienia, dat realizacji oraz odbiorców - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykazane w załączniku do oferty zamówienia muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zlecone zamówienia zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy(ów). b) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował winien przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: a) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa: a) w pkt VI ppkt 1 c), pkt VI ppkt 1 d), pkt VI ppkt 1 f) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w pkt VI ppkt 1 e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parczew.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach