Przetargi.pl
Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika przeciwpożarowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja. nr zamówienia nadany przez Zamawiającego - ZP/ZOŚ/2/2016

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6881852, 6882916 , fax. 084 6881847
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Łąkowa 13 13
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6881852, 6882916, fax. 084 6881847
  REGON: 95031744800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika przeciwpożarowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja. nr zamówienia nadany przez Zamawiającego - ZP/ZOŚ/2/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznego dla Składowiska Odpadów w Korczowie oraz zbiornika przeciwpożarowego na terenie ZZO w Korczowie k. Biłgoraja zgodnie z projektami budowlanymi pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Korczów - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE marzec 2016 r, Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Korczów - PRZYŁĄCZE KANLIZACJI SANITARNEJ marzec 2016r, Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Korczów - ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY marzec 2016 r. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Korczów ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY TECHNOLOGIA i KONSTRUKCJA marzec 2016 r. I. Budowa przyłącza wodociągowego W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1. Przyłącze wodociągowe (w technologii wykopu otwartego i technologii bezwykopowej -przewiertu sterowanego), od sieci gminnej PCV ?160 w miejscowości Korczów g. Biłgoraj (włączenie za pomocą trójnika i zasuwy sekcyjnej DN150 z obudową teleskopową) do Składowiska Odpadów z rur PE 100 RC SDR 17 długości 1050 mb z rur DN 180 i 1150 2.Na budowanym przyłączu na terenie Składowiska Odpadów (zgodnie z Projektem budowlanym Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Korczów - przyłącze wodociągowe marzec 2016r) należy wykonać studnię wodomierzową do pomiaru ilości pobranej wody. przejścia szczelne zasuwa odcinająca DN150 wodomierz sprzężony 80/20 filtr siatkowy zawór zwrotny antyskażeniowy EA łączniki do kompensacji długości (wstawka montażowa DN80 żeliwo sferoidalne) 3. Na wodociągu zamontować zasuwy sekcyjne DN150 - 5 szt. 4. Na trenie składowiska odpadów zmontować 6 szt. hydrantów nadziemnych DN80, z zasuwami pomocniczymi. 5. Do zabezpieczenia w wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, należy wybudować naziemny, stalowy zbiornik przeciwpożarowy zgodnie z dokumentacją Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Korczów - ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY 6. Do zbiornika przeciwpożarowego, budynku technologicznego i budynku odpadów zmieszanych wykonać odcinki przyłącza rur PE o średnicach DN63, DN 40 mm z zasuwami. Włączenie do nowego wodociągu DN160 wykonać za pomocą opasek do nawiercania z zasuwą domową z żeliwa sferoidalnego lub POM z obudową teleskopową producenta (długość obudowy dopasowana do niwelety terenu,) i skrzynką uliczną z pokrywą żeliwną średnicy min. 120 mm. posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej. I a. STANDARDY MATERIAŁOWE DLA BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄOWEGO: 7. Rury wodociągowe łączone metodą zgrzewania doczołowego (zamontować zgodnie z powyżej zamieszczonymi zapisami SIWZ oraz projektem budowlano - wykonawczym w zakresie średnic, ilości i miejsca zamontowania), a. Materiał PE 100 RC SDR 17 (Uwaga: Zamawiający dopuszcza wyłącznie rury PE 100 RC) zgodnej z PAS 1075 specyfikacji dla gotowego wyrobu. wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC, rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie), rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku - regranulatu. budowę odcinków wodociągu i przyłączy wodociągowych w technologii bezwykopowej (przewiert sterowany) z zastosowanie rur PE 100 RC SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego, przeznaczonych do przewiertów sterowanych 8. Zasuwy kołnierzowe: DN150 - 6szt, DN80 - 6szt; wykonanie: korpus z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego przed korozją wewnętrznie i zewnętrznie farbą epoksydową o grubości min. 250 ?m, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK - Ral lub równorzędny, Pełny przelot zasuwowy ( bez przewężeń na wysokości klina), Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie, Śruby łączące korpus z pokrywą wypuszczane i zalewane masą na gorąco, Trzpień ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno, Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem, Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy, Obudowy do zasuw teleskopowe (o długości umożliwiającej umieszczenie obudowy w skrzynce do zsuw, dostosowanej do niwelety terenu). 9. Hydranty nadziemne DN80- 6szt., wymagania: Uwaga: Zamawiający dopuszcza hydranty z pojedynczym zamknięciem (w dokumentacji projektowej hydranty z podwójnym zamknięciem) Ciśnienie nominalne PN 16, Kolumna ze stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z dodatkową powłoką poliuretanową, poliestrową lub powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów. Głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta żywica epoksydową o nominalnej grubości 250 mikronów Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. Hydranty powinny spełniać wymogi normy PN-B-02863 przepisów przeciwpożarowych i ochrony budynków pod względem wydajności i jakości materiałów z jakich została wykonane jak i lokalizacji w terenie. Hydranty nadziemne ?80mm o wydajności Q=10 dm3/s i ciśnieniu nominalnym 0,2MPa. 10. Skrzynki do zasuw i hydrantów wykonanie : Korpus tworzywowy Wieczko żeliwne (GG) z wtopioną wkładką stalową; na zasuwy sekcyjne należy zastosować skrzynkę o średnicy min.15,7cm. Min. waga skrzynki na przyłącza 5 kg, na na zasuwy uliczne 10kg, na hydranty podziemne 30kg, Wokół skrzynek do zasuw zastosować płyty betonowe 0,5x0,5x0,08m, natomiast pod skrzynkami należy wykonać podsypkę cementową uszczelniającą posadowienie skrzynki (uszczelnienie winno zabezpieczyć przed przedostawaniem się insektów do skrzynek). 11. Kształtki żeliwne wykonanie : żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie min. 250 ?m . UWAGA - Zamawiający wymaga przedstawienia do akceptacji materiałów i armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych. 12. Wymagania i atesty - - Rury wodociągowe z których będzie wykonana sieć oraz elementy uzbrojenia wodociągu powinny posiadać atesty dopuszczające je do stosowania na sieć wodociągową zewnętrzną oraz posiadać ważny certyfikat lub raport z badań oceny zgodności wyrobu budowlanego. - Materiały stosowane do budowy wodociągu winny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. - Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 13. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tablicami orientacyjnymi (aluminiowymi z wytłaczanymi cyframi i oznaczeniami). Tabliczki umieszczać przede wszystkim na stałych elementach (ściany, płoty) lub na słupkach betonowych. 14. Zakres prac obejmuje także: a. Po zakończeniu prac montażowych przewody sieci wodociągowej należy poddać próbie ciśnieniowej na 1,5 ciśnienia roboczego wg PN-92/B-10725; zaleca się wykonywanie prób odcinkami. b. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać dezynfekcji wodociągu roztworem wodnym podchlorynu sodowego c. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia ternu, objętego w/w zadaniem, do stanu pierwotnego. d. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf. e. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. UWAGA: - Warunki przełączenia należy uzgadniać z Zarządcą sieci (Gmina Biłgoraj) . Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpieniem do prac budowlanych w terenie. II. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Korczowie- przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym w tym: 1. Sieć kanalizacji sanitarnej metodą wykopową - na odcinku od nowoprojektowanej przepompowni ścieków oznaczonej jako P do studni S13 oraz od studni Sd.1 do studni kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ? 200 mm litych, typ ciężki, z wydłużonym kielichem lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8. Długość odcinka 611,5 mb. 1.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S6 do studni S8 metodą bezwykopową: 1.1.1. przewiertem sterowanym z rur PE 100 RC warstwowych SDR 17 o średnicy zewnętrznej 200 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Długość odcinka 65,9 mb. 1.1.2. istnieje możliwość zamiany przewiertów sterowanych na przewierty mechaniczne z zastosowaniem rur stalowych przeciskowych , z płozami ślizgowymi. 2. Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 DN160 o długości 1113,4mb od projektowanej przepompowni ścieków P do projektowanej studni rozprężnej SRO na przejściu pod rowem melioracyjnym wykonać zgodnie z projektem w rurze osłonowej PE 100 SDR26 DN 225 (dł. łączna 16mb). 3. Odcinek rurociągu tłocznego przy studni rozprężnej SRO (wypłycony) z uwagi na wypłycenie ocieplić otuliną poliuretanową. 4. Odcinki sieci ? 160mm do studni S6.1-S6.3 oraz od studni deszczowych do nowoprojektowanego zbiornika p-poż z rur PVC-U gładkich, litych typ ciężki o wydłużonym kielichu lub rur strukturalnych PP (minimum SN8) z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej zgodnie z zaleceniami producenta rur - kształtki i rury jednego systemu. Łączna długość 77,0 mb. 5. Studnie rewizyjne włazowe S1, S6, S9, S12, S12.2, S13, SRO wykonać: 5.1. z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z przejściami szczelnymi (z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty jednorodny we wszystkich elementach, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm, uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelek), z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włazowymi, przykrytą włazem żeliwnym typ ciężki. Studnia powinna być wyposażona w fabryczną kinetę lub jako: 5.2. studnie z tworzyw sztucznych włazowe ? 1000 wyposażone w stopnie złazowe, i włazy żeliwne ? 600 6. Studnie rewizyjne S2, S3, S4, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S7, S8, S10, S11, S12.1, Sd.1, Sd.2 na trasie przyłączy systemowe ? 400 z włazem typ ciężki 40 T montowanym na rurze teleskopowej. 7. Studnię pomiarową SP o średnicy 1200mm wykonać zgodnie z projektem wykonawczym lub jako studnia z tworzyw sztucznych, włazowa ? 1200 wyposażone w stopnie złazowe, i włazy żeliwne ? 600. 8. Na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków P do studni rozprężnej SRO wykonać zgodnie z projektem budowlanym studnię rewizyjną SRE o średnicy 1200mm lub jako studnia z tworzyw sztucznych, włazowa ? 1200 wyposażone w stopnie złazowe, i włazy żeliwne ? 600. 9. Pompownia ścieków P (zgodnie z projektem budowlanym) - zbiornik pompowni DN 2000 wykonany z polimerobetonu lub PEHD, z 2 pompami z wirnikiem typu vortex pracującymi naprzemiennie (Qp= 15,0 l/s, Hp=18,56 m), piony tłoczne jak i połączenia kołnierzowe ze stali kwasoodpornej (316L), wyposażona w szafę sterowniczą w obudowie PCV IP66 z hydrostatycznym miernikiem poziomu, z zabezpieczeniem przepięciowym i gniazdem umożliwiającym podpięcie agregatu prądotwórczego oraz wyposażoną w moduł powiadamiania GPRS, modem GSM oraz moduł odczytu zainstalowanego w studni SP przepływomierza (klasa ochronności przepływomierza IP68). Moduł GPRS powinien zapewniać współpracę z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji zainstalowanym na komputerze miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju (dopuszcza się system wizualizacji na stronie www producenta), w trybie fullduplex (opłatę abonamentową za komunikację w okresie gwarancji pokrywa inwestor). System monitoringu i wizualizacji musi zapewniać możliwość raportowania: ilości załączeń pomp, pomiar ilości ścieków przepompowywanych w wybranych okresach czasu (np. dobowo, miesięcznie, rocznie) poziom ścieków i pobór prądu w trybie on-line. 10. Wszelkie prace elektryczne winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (m.innymi: podłączenie szafy sterowniczej ze złączem licznikowym, podłączenie urządzeń przepompowni z szafą sterowniczą). 11. Wykonawca przedstawi oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej przyłączanym obiekcie wraz z protokołem pomiarów elektrycznych podłączonej do sieci energetycznej przepompowni. 12. Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie pełnej dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej . 13. Sieć kanalizacyjną poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego. 14. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia ternu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego. 15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf wraz z pełną dokumentacją z inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej. 16. Włączenie ścieków do istniejącego kolektora DN200, droga wojewódzka nr 835 w miejscowości Korczów - w załączeniu do SIWZ informacja o braku sprzeciwu znak IF-I.7843.5.78.2015.AZ z dnia 28.10.2015 r. oraz decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich zezwalająca na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej wraz z projektowaną studnią w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Wykonawca na własny koszt wystąpi z wnioskiem do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz z wnioskiem na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opracuje projekt organizacji ruchu i oznakowania robót. 17. Koszty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosił będzie Inwestor. III. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający informuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SIWZ, projektów budowlanych, SSTWiOR jako nadrzędne należy traktować zapisy SIWZ w dalszej kolejności projektów budowlanych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2. Zamawiający informuje, że Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie gdzie będzie prowadzona część robót budowlanych jest w ciągłej eksploatacji (liczne transporty, ładunki i przeładunki odpadów, w związku z powyższym zaleca się wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom, wizję lokalną na terenie przyszłej budowy oraz ujęcie w ofercie ewentualnych kosztów nie ujętych w przedmiarach robót załączonych do niniejszej SIWZ, które zdaniem Wykonawcy będą niezbędne do poniesienia w zależności od wybranej przez Wykonawcę technologii wykonania robót. Wykonawca będzie zobowiązany przygotować sobie teren pod budowę przyłączy w ramach ceny ofertowej i w uzgodnieniu z kierownictwem ZZO w Korczowie . Dodatkowo Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie prowadzone również będą roboty ziemne w zakresie budowy nowej niecki składowiska, które częściowo mogą kolidować z przedmiotowym zamówieniem. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w obecności Zarządu lub Kierownika ZOŚ - Pan Andrzej Klucha po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nr tel. 500-207-936. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie najpóźniej na dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu, uzgodniony z kierownictwem ZZO w Korczowie, szczegółowy harmonogram realizacji robót uwzględniający dni i godziny robót na poszczególnych odcinkach (w szczególności na terenie ZZO tj działka nr 1458/3). 3. Zamawiający informuje, że w cenie oferty bezwzględnie należy ująć koszty odwodnienia terenu ze względu na wysoki poziom wody gruntowej. 4. W ramach wykonania zamówienia należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną budowy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę , 5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania materiału pozostałego z prac ziemnych oraz przemieszczanych odpadów na czas budowy. 7. Wykonawca wystąpi do zarządcy drogi oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy (dotyczy włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej). 8. Wykonawca zapewni kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 9. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, protokół pomiarów elektrycznych podłączonej do sieci energetycznej przepompowni, wyniki badań jakości wody, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu w tym szczególnie pod zbiornikiem przeciwpożarowym, protokół odbioru dna wykopu do wykonania fundamentu pod zbiornik przeciwpożarowy zatwierdzony przez uprawnionego geotechnika, oświadczenia właścicieli działek stanowiących plac budowy o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 10. Wykonawca przez cały okres robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy. 11. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego. Miejsce oraz warunki składowania materiałów i maszyn budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem. 12. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia do akceptacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiałów i armatury, przed wbudowaniem/montażem. 13. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie, 14. Wykonawcom zainteresowanym udziałem w niniejszym postępowaniu przetargowym zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przyszłego placu budowy. 15. Przyłączenie do zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków oraz zbiornika przeciwpożarowego zapewni Inwestor. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i wymagań określa zatwierdzona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki oraz integralną część niniejszej SIWZ: 1.Projekty budowlane p.t.: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Korczów - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE marzec 2016 r, Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Korczów - PRZYŁĄCZE KANLIZACJI SANITARNEJ marzec 2016r, Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Korczów - ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY marzec 2016 r., Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Korczów ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY TECHNOLOGIA i KONSTRUKCJA marzec 2016 r. - załącznik nr 2 do SIWZ 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 3 do SIWZ 3. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót - załącznik nr 4 do SIWZ i zastrzega, że załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, poglądowy dla Wykonawców do sporządzenia ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: - pieniądzu -przelewem na rachunek bankowy o numerze - 42-1020-5385-0000-9602-0002-5627, z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika p.poż. na terenie ZZO Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja - poręczeniu bankowym, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 4. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą. Pozostałe informacje dot. wadium zawarte są w rozdziale 11 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach