Przetargi.pl
Rozbudowa odcinków sieci wodociągowej

Gmina Ulan-Majorat ogłasza przetarg

 • Adres: 21-307 Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 351 80 69 , fax. 83 351 80 69
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ulan-Majorat
  Ulan-Majorat 57 57
  21-307 Ulan-Majorat, woj. lubelskie
  tel. 83 351 80 69, fax. 83 351 80 69
  REGON: 03023774700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulanmajorat.e-biuletyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa odcinków sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa 5 odcinków sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe oraz przyłączy wodociągowych w miejscowościach: - Zarzec Ulański, - Ulan Duży, - Kolonia Domaszewska, - Żyłki, - Żyłki (Żyłki Kozły). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ulanmajorat.e-biuletyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach