Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Annówka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. J. Chrzciciela w Kocku

Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8591004 , fax. 81 8591059
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kock - Urząd Miejski w Kocku
  ul. Jana Pawła II 29 29
  21-150 Kock, woj. lubelskie
  tel. 81 8591004, fax. 81 8591059
  REGON: 43102006100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umigkock.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Annówka i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. J. Chrzciciela w Kocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi budowa wodociągowej wraz z przyłączami w Annówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzciciela w Kocku. Zakres robót planowany do wykonania w ramach zgłoszonego zamówienia obejmuje: 1) budowę sieci wodociągowej w m. Annówka o łącznej dł. 812 m wraz z przejściem pod drogą krajową nr 19 2) budowę przyłączy wodociągowych w m. Annówka o łącznej dł. 116 m 3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana Chrzciciela w Kocku o łącznej dł. 540,5 m (w tym sieć grawitacyjna 506 m, kolektor tłoczny -34,5 m) wraz z wykonaniem kompletnej przepompowni ścieków. Organizacja robót zostanie podporządkowana celom głównym: zapewnieniu bezpieczeństwa robót i zabezpieczeniu placu budowy, zapewnieniu ciągłości w obsłudze komunikacyjnej przyległych obiektów. Wykonawca będzie zobowiązany wystąpić o zajęcie pasa drogowego do zarządców dróg i poniesienie z tego tytułu opłat związanych z wykonywaniem robót w pasie drogi krajowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umigkock.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach