Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Michów -Natalin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wypnicha.

Gmina Michów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-140 Michów, Rynek I 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8566001 , fax. 81 8566001 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2016-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michów
  Rynek I 16
  21-140 Michów, woj. lubelskie
  tel. 81 8566001, fax. 81 8566001 w. 29
  REGON: 43101956600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamichow.pl ug.michow.bip.lubelskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej Michów -Natalin oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wypnicha.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach inwestycji Michów-Natalin należy wykonać: Sieć wodociągowa z rur PVC-U SDR26 fi110 mm - 961m Sieć wodociągowa z rur PVC-U SDR26 fi160 mm - 1 465m Ilość zasuw fi 160 - 5 szt. Ilość zasuw fi 100 - 2 szt. Przeciski przewierty szt. 1 - długość 12 m W ramach zadania Wypnicha należy wykonać: Sieć wodociągowa z rur PVC-U SDR26 fi110 mm - 1 404 m Ilość hydrantów fi 80 - 3 szt. Ilość zasuw fi 80 - 3 szt. Ilość zasuw fi 80 - 3 szt. Przeciski, przewierty szt. 1 - długość 6m Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.michow.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach