Przetargi.pl
Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Łukowa

Gmina Łukowa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-412 Łukowa, Łukowa 262
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6874002 , fax. 84 6874045
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łukowa
  Łukowa 262 262
  23-412 Łukowa, woj. lubelskie
  tel. 84 6874002, fax. 84 6874045
  REGON: 95036912600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: uglukowa.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Łukowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotowe zadanie polega na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Łukowa, gmina Łukowa. 2. Zakres robót: a) Roboty ziemne otwarte - wykopy oraz przekopy na długości 391,91 m b) Przewierty - wykonane w miejscu przeszkód terenowych - 154,63 m c) Roboty montażowe - kanały z rur PVC - 415,91 m - rurociągi z rur polietylenowych dwuwarstwowych - 130,63 m - studzienki nie włazowe z tworzyw sztucznych, z kinetą przelotową DN200, z rurą trzonową karbowaną o średnicy 400 mm, zwieńczeniem teleskopowym, włazem żeliwnym B125, średnia głębokość 2,83 m - 9 szt. - studzienki nie włazowe z tworzyw sztucznych z rurą trzonową karbowaną o średnicy 400 mm - 15 szt. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm, średnia głębokość 2,94 m, włazy żeliwne - 6 szt. 3. Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz technologia wykonania opisane zostały w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t. ). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łukowej Nr 47 9619 0003 2001 0000 0491 0006 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego - do 30.06.2016 r. godz. 1200. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego sekretariat pok. nr 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uglukowa.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach