Przetargi.pl
Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski - kanalizacja sanitarna w ul. Polnej. Etap II

Miasto Radzyń Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 351 24 60 , fax. 83 352 80 85
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radzyń Podlaski
  ul. Warszawska 32 32
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 351 24 60, fax. 83 352 80 85
  REGON: 03023744000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski - kanalizacja sanitarna w ul. Polnej. Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (przykanalikami) w ul. Polnej w Radzyniu Podlaskim. Zamówienie obejmuje: 1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 2) budowę kolektora tłocznego, 3) budowę kolektora i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Polnej, 4) budowę przepompowni P1 i P2, 5) odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej powierzchni prowadzonych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do SIWZ z dnia 25 maja 2016r. znak:WIP.271.3.2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł, słownie złotych: pięć tysięcy 00/100. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014r. Nr 42, poz. 1804 ). 3. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 13 czerwca 2016r. do godz. 10:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium będzie uznany za zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 6. Dowód wniesienia wadium wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz obowiązuje dołączenie do oferty oryginału dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach