Przetargi.pl
Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa - Etap I

Gmina Krynice ogłasza przetarg

 • Adres: 22-610 Krynice, Krynice 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6630225, 6630239 , fax. 84 6630225
 • Data zamieszczenia: 2016-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynice
  Krynice 1 1
  22-610 Krynice, woj. lubelskie
  tel. 84 6630225, 6630239, fax. 84 6630225
  REGON: 95036893100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa - Etap I polegająca na wykonaniu następujących robót: - Sieć wodociągowa: -roboty ziemne - 1559 mb -rurociągi fi 160 mm - 1214 mb -rurociągi fi 90 mm - 345 mb -zasuwy żeliwne - 17 szt -hydranty naziemne - 10 szt -brukowanie - 29,5 m2 -przewierty rurami fi 200 mm - 109,0 mb -oznakowanie przejść zasów i hydrantów na słupku betonowym - 24 kpl - Przyłącza wodociągowe -roboty ziemne 749 mb -rurociągi fi 40 mm - 519 mb -rurociągi fi 63 mm - 230 mb -przewierty fi 89 mm - 80 mb -obrukowanie skrzynek - 21 m2 -oznakowanie obejm i przejść na słupku betonowym - 42 kpl - Punkty czerpalne 34 szt: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: a) organizację i zagospodarowanie placu budowy, b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, d) pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania (wytyczenie trasy w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza), e) ewentualne inne nie wymienione prace konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, f) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu. Ponadto w trakcie realizacji robót do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a) sporządzenie projektów organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami b) ewentualne poniesienie kosztów odszkodowań za ograniczenia z korzystania z nieruchomości w trakcie realizacji inwestycji oraz wszelkich innych odszkodowań związanych z wejściem oraz prowadzeniem robót na działkach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, wg uznania Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu Oddział w Krynicach nr: 38 9644 1075 2003 7500 0723 0027 b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w w/w. formie powinno być wystawione na Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugkrynice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach