Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica - Sobieszczany od km 4+134 do km 5+092 (958 mb)

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5162475, 5162885 , fax. 081 5162478
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach
  ul. Żeromskiego 3 3
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 081 5162475, 5162885, fax. 081 5162478
  REGON: 43102926300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Powiatowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica - Sobieszczany od km 4+134 do km 5+092 (958 mb)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica - Sobieszczany od km 4+134 do km 5+092 (958 mb). Zamówienie obejmuje następujące elementy: I ELEMENT- Roboty przygotowawcze II ELEMENT- Nawierzchnia III ELEMENT- Zjazdy IV ELEMENT- Pobocza V ELEMENT- Przebruk zjazdów istniejących. Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. Zamówienie należy wykonać zgodnie z SSTWIORB stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 3. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ, danymi technicznymi, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwaną dalej SSTWiORB, z obowiązującymi przepisami i normami. 4. Wymagany okres gwarancji - min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zmawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane wyroby, materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów, wyrobów i sprzętu innego niż określone w SSTWiORB pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone. 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i SST znajdują się w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.zdpbelzyce.bip.lubelskie.pl. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ w ustawowym terminie (koszt druku i przekazania ponosi Wykonawca, wpłata na konto: 56 1240 2438 1111 0010 0683 4893). 7. Składając ofertę, wykonawca ma prawo zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa i wykazać (wyjaśnić) w złożonej ofercie, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie braku zastrzeżenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj.: informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 4 000,00. 1. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy nr: 11 1240 2438 1111 0010 0683 5412. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. do dnia 23.06.2016r. do godziny 1015). Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie i zwrot. Wadium należy wnieść na rzecz Zamawiającego tj. Powiat Lubelski - Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpbelzyce.bip.lubelski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach