Przetargi.pl
przebudowa drogi powiatowej nr 2934 L Księżpol -Harasiuki

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. gen. Sikorskiego 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6867079 , fax. 84 6881820
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
  ul. gen. Sikorskiego 3 3
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6867079, fax. 84 6881820
  REGON: 95037162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbilgoraj.bip.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa drogi powiatowej nr 2934 L Księżpol -Harasiuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2934L Księżpol -Harasiuki. zakres zadania: droga pow. Nr 2934L Księżpol - Harasiuki w km 0+003 -0+499, 1+696-2+674, 4+650 - 5+450 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, roboty odwodnieniowe ( rowy i przepusty pod zjazdami) regulacja zjazdów indywidualnych, remonty przepustów pod koroną drogi , roboty ziemne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość okresu gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www,zdpbilgoraj.bip24.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach