Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 L Szpica - Zawadów

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 L Szpica - Zawadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1809 L Szpica - Zawadów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe, 2) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 3) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4) wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 5) powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 3. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. 6. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach