Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2630 L Poniatowa - Chodel na odcinku od km 2+600 do km 3+200 dług. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Wronowska

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204072 , fax. 081 8204072
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204072, fax. 081 8204072
  REGON: 43102961300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2630 L Poniatowa - Chodel na odcinku od km 2+600 do km 3+200 dług. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Wronowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2630 L Poniatowa - Chodel na odcinku od km 2+600 do km 3+200 dług. 0,6 km w miejscowości Dąbrowa Wronowska ,, 1.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: - Roboty przygotowawcze, - Odwodnienie, - Podbudowa na poszerzeniach i zjazdach, - Nawierzchnia, - Roboty wykończeniowe - Oznakowanie dróg , elementy ulic 2. Dla przedmiotowej inwestycji szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ogółem 3 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, 2. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy nr: Bank Pekao S.A. nr 81 1240 5497 1111 0010 4156 4009. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert ). Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego odłączenie i zwrot.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpopole.e-biuletyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach