Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg sołectw Stara Wieś, Leopoldów oraz Piotrówek w technologii asfaltu lanego bez wycinki naprawianej nawierzchni

Gmina Łęczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7521150, 7520397 , fax. 081 7520242
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczna
  Plac Kościuszki 5 5
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7521150, 7520397, fax. 081 7520242
  REGON: 43102005500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg sołectw Stara Wieś, Leopoldów oraz Piotrówek w technologii asfaltu lanego bez wycinki naprawianej nawierzchni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni dróg sołectw Stara Wieś, Leopoldów oraz Piotrówek w technologii asfaltu lanego bez wycinki naprawianej nawierzchni, poprzez: 1). Zakup asfaltu lanego wraz z ułożeniem na drogę gminną sołectwa Stara Wieś dz. Nr 691 w technologii asfaltu lanego bez przycinania piłą mechaniczną przy użyciu co najmniej 15,50 Mg asfaltu lanego. 2). Zakup asfaltu lanego wraz z ułożeniem na drogę gminną sołectwa Leopoldów dz. Nr 57 w technologii asfaltu lanego bez przycinania piłą mechaniczną przy użyciu co najmniej 7,50 Mg asfaltu lanego. 3). Zakup asfaltu lanego wraz z ułożeniem na drogę gminną nr 105194L sołectwa Piotrówek przy użyciu co najmniej 8,60 Mg asfaltu lanego. 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 45.23.31.42-6. 3. Zakres świadczonej usługi przez Wykonawcę obejmuje: 1) oczyszczenie podbudowy - przy użyciu sprężarki - wraz z usunięciem luźnego rumoszu, 2) wypełnieniem uszkodzonej nawierzchni asfaltem lanym bez przycinania krawędzi, 4. Wykonanie usługi nastąpi z materiałów oraz przy użyciu sprzętu i urządzeń Wykonawcy. 5. Wywóz rumoszu i zanieczyszczeń do miejsca utylizacji będącego w dyspozycji Wykonawcy lub na drogi gminne Gminy Łęczna. 6. Decyzję o przeznaczeniu rumoszu na drogi gminne Gminy Łęczna oraz miejscu wyładowania podejmuje Zamawiający. 7. Koszty transportu rumoszu na drogi gminne lub jego utylizacji ponosi Wykonawca. 8. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 9. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umleczna.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach