Przetargi.pl
Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18b
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6962091 , fax. 084 6962595
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
  ul. Grabowiecka 18b 18b
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  tel. 084 6962091, fax. 084 6962595
  REGON: 95037164300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdh.hrubieszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie na terenie Gmin: Horodło, Hrubieszów, Mircze w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Niniejsze postępowanie podzielone zostało na trzy zadania częściowe. Zadanie Nr 1 - Remont nawierzchni drogi na terenie Gminy Horodło remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3404 L Teratyn - Horodło w miejscowości Kopyłów, Horodło Zakres robót obejmuje m. Kopyłów: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (odsłonięcie krawędzi) - 610,00 mb - roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 27,00 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie o śr. grubości 4 cm - 3,60 m3 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o śr. grubości 3 cm (standard II) - 277,00 t - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zawałowaniu 3 cm - 3 660,00 m2 Zakres robót obejmuje m. Horodło: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej (odsłonięcie krawędzi) - 1 175,00 mb - roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 19,00 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o śr. grubości 3 cm (standard II) - 538,00 ton - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 3 cm - 7 050,00 m2 - wyrównanie nawierzchni zjazdów mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o śr. grubości 5 cm po zawałowaniu - 7,00 m3 remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3407 L Matcze - Hrubieszów w miejscowości Kopyłów Zakres robót obejmuje: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej (odsłonięcie krawędzi) - 95,00 mb - roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm -12,00 m2 - wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o śr. grubości 6 cm (standard II) - 85,50 t Zadanie Nr 2 - Remont nawierzchni drogi na terenie Gminy Hrubieszów remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 3412L Hrubieszów -Teptiuków w miejscowości Świerszczów Zakres robót obejmuje: - roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 280,00 m2 - wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm - 830,00 t - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 3 cm - 7 770,00 m2 - Nawierzchnia poboczy z mieszanki zasadniczej 0-31,5 mm o śr. grubości 7 cm po zawałowaniu - 95,00 m3 remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3408 L Kobło - Husynne w miejscowości Kobło Zakres robót obejmuje: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej (odsłonięcie krawędzi) - 450,00 mb - roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 30,00 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o śr. grubości 6 cm (standard II) - 395,00 t Zadanie Nr 3 - Remont nawierzchni drogi na terenie Gminy Mircze remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 3437 L Lipowiec - Wereszyn na odcinku Lipowiec - Tuczapy Zakres robót obejmuje: - oczyszczenie mechaniczne nawierzchni (odsłonięcie krawędzi) - 620,00 mb - roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm - 75,00 m2 -wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm zagęszczaną mechanicznie o śr. grubości 8 cm - 285,00 m3 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o śr. grubości 5 cm (standard II) - 430,00 t Wykonawca wykona, uzgodni i zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla zadania Nr 1- 4.800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset zł 00/100), dla zadania Nr 2 - 4.800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset zł 00/100), dla zadania Nr 3- 1.600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset zł 00/100) 8.1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Nr konta: 08 1560 0013 2536 2171 1000 0003 z dopiskiem, Wadium - przetarg na remonty dróg powiatowych b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r., nr 42 poz. 275 z późn. zm.) 8.2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww., formie powinno być wystawione na: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18 b. 22-500 Hrubieszów. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i jego kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu należy dołączyć w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 8.3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 8.1 a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 8.5 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.hrubieszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach