Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew

Gmina Kłoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, ul. Długa 67
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7543199 , fax. 025 7543199
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłoczew
  ul. Długa 67 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  tel. 025 7543199, fax. 025 7543199
  REGON: 71158224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gruntowych poprzez wzmocnienie podbudowy i położenie warstw bitumicznych, na następujących odcinkach: a)Rybaki - Katy (dz. geod. Nr 61) - dł. odcinka 0,342 km; b)Rybaki - Kąty ( dz. geod. Nr 33) - dl. odcinka 0,555km; c)Stare Zadybie ( dz. geod. Nr 135) - dł. odcinka 0+750 km; 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, które są wyłącznie materiałem pomocniczym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, załączone do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugkloczew.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach