Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa, w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w miejscowości Dołhobyczów

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 7A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7495300 , fax. 081 7495341
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Turystyczna 7A 7A
  20-207 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7495300, fax. 081 7495341
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa, w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w miejscowości Dołhobyczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa, w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w miejscowości Dołhobyczów. Klasyfikacja robót wg CPV: 45111000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. zgodnie z poniższym opisem: 1. ZAKRES ROBÓT obejmuje: Zakres inwestycji obejmuje budowę zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 844, budowę ogrodzenia zbiornika ,budowę zjazdu technicznego do zbiornika, wykonanie połączenia zbiornika z istniejącym rowem przydrożnym i jego umocnienie. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty : 1) otworzenie trasy i punktów wysokościowych, 2) wyniesienie i stabilizację pasa drogowego, 3) wykonanie wykopów, 4) wykonanie nasypów, 5) odwóz nadmiaru gruntu, 6) wykonanie zjazdu z kruszywa, 7) umocnienie powierzchni skarp i rowu dyblami, 8) umocnienie płytami ażurowymi skarp zbiornika, 9) wykonanie ogrodzenia wraz z bramą. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów zapewnienia jakości, - opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. 1) Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 3) Umowa ma charakter ryczałtowy. 4) Wystąpienie większej ilości robót w którejkolwiek pozycji przedmiaru nie uzasadnia roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze kosztorysu ofertowego pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze kosztorysu ofertowego ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wraz z podpisaną umową Wykonawca dostarczy oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Przedmiotowe zamówienie o szacunkowej wartości netto 186.755,91 zł (w tym zamówienie podstawowe: 124.505,91 zł. oraz zamówienie uzupełniające 62.250,00) można potraktować jako zamówienie udzielane w częściach zgodnie z art. 6 a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zsumowana wartość zamówienia na roboty budowlane wynosi: 561.355.833,38 zł. netto. Wartość części zamówienia, tj. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - Granica Państwa, w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z pasa drogowego w miejscowości Dołhobyczów, wynosi wraz z zamówieniami uzupełniającymi 186.755,91 zł. netto, co stanowi kwotę 44.733,03 euro i wynosi 0,03 % wartości całego zamówienia na roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I.Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 PLN, słownie złotych: trzy tysiące 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 5. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 5. Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pozostawienie wadium wniesionego w pieniądzu uzupełnionego do wysokości zabezpieczenia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania: musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 7. Zabezpieczenie ma za zadanie zagwarantować należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielony okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach